Een controleplan is een document waarin kennis en ervaring van ervaren bouwkundigen is gebundeld. Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) heeft voor meer dan 80 bouwonderdelen controleplannen ontwikkeld. Elk controleplan gaat over een ander onderwerp: van metselwerk tot gevelonderhoudsinstallaties.

Elk controleplan is op dezelfde manier opgezet:

Waarom controleplannen?
CBB wil met controleplannen terug naar de essentie van de bouw en biedt een antwoord op veel vragen. Waar gaat het om? Wat zijn de praktische aspecten? Welke lessen zijn al geleerd en welke fouten kunnen dan ook worden voorkomen? Welke regels en wetten zijn van toepassing? Welke bedrijven en organisaties moeten hoe en wanneer worden ingeschakeld? Hoe zit het met het overleg tussen deze instanties onderling? Wie is verantwoordelijk? En … waar gaat het in de praktijk ondanks de juiste intenties vaak mis?

Hoe zijn controleplannen ontstaan?
Door de hele bouwkolom wordt er gewerkt aan kwaliteit. Door de overlap van activiteiten en het verrichten van (deel)werkzaamheden is en blijft het van belang om hier zo praktisch en concreet mogelijk mee om te gaan. Dit gaat van ontwerper, adviseur, fabrikant, aannemer, opdrachtgever, eenieder die een bijdrage levert. De roep om meer grip op kwaliteit is steeds luider. Om die reden heeft Centraal Bureau Bouwbegeleiding een werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van de controleplannen. Als eerste stap is er een uitgebreid, onafhankelijk onderzoek verricht naar de achtergrond van deze behoefte. De resultaten hiervan hebben de noodzaak onderschreven: alle bij de bouw betrokken partijen zouden graag op een eenduidige wijze over een praktisch stuk gereedschap willen beschikken om hierin te voorzien.

Meer dan 200 specialisten op het gebied van de kwaliteitsborging zijn benaderd om hun kennis en ervaring over bouwonderdelen op papier te zetten. Deze informatie is vervolgens tot een standaard gesmeed. De door CBB ontwikkelde conceptplannen zijn vervolgens aan diverse praktijkmensen, bouwbegeleiders, onafhankelijke adviesbureaus en overige deskundigen aangeboden. Hiermee is zo breed mogelijk kennis verzameld. Het streven was en is plannen te ontwikkelen die ook praktisch zijn en waar mee zal worden gewerkt. CBB is van mening dat de gevolgde werkwijze dit als resultaat heeft.

Veel bedrijven hebben de controleplannen inmiddels in kwaliteitsborgingssystemen opgenomen. Hiermee dragen de plannen bij aan het streven om tot de best haalbare resultaten te komen.

Er is geen drempel om de plannen te gebruiken. Daarnaast is de input van de grote groep gebruikers van belang voor het verbeteren, actueel houden en waar nodig verder ontwikkelen van plannen.

CBB heeft zich tot doel gesteld met de controleplannen het werken aan kwaliteit voor eenieder in de bouw bereikbaar te maken. CBB zal zich blijven inspannen om de controleplannen en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden zo goed mogelijk te maken.