Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De NEN 1087 is maatgevend voor het ontwerpen van ventilatiesystemen. Hierin staan, met name voor de woningbouw, de af te zuigen luchthoeveelheden vermeld. Het is gebruikelijk dat de standaard afzuig- en aanvoerroosters volgens een vooraf berekende stand worden ingesteld. Tijdens het inregelen van de eerste installatie wordt gecontroleerd of de standen goed zijn en zo nodig worden deze bijgesteld. Bij gelijke woningen kunnen de roosters conform die instelling worden aangebracht. Ook bij kantoren kunnen roosters vooraf worden ingesteld, maar een naregeling is altijd noodzakelijk.

1. Berekening
De installateur moet een berekening maken van de aan en af te voeren luchthoeveelheden. Op basis hiervan kunnen de afmetingen van de kanalen worden berekend en dit zal uiteindelijk leiden tot de keuze van de luchtbehandelingskast.

2. Goedkeuring gemeente
Tekeningen en berekeningen moeten ter goedkeuring worden aangeboden bij Bouw- en Woningtoezicht. Hierbij wordt gekeken naar de brandcompartimentering en de hieruit volgende plaats van de brandkleppen, afwerking van de schachten en separate systemen.

3. Akoestische voorwaarden
In het bestek is vastgelegd waar een installatie aan moet voldoen als het gaat om het geluid dat via kanalen en technische ruimten hoorbaar is. Dit geldt voor geluid binnen een gebouw, maar ook voor geluid dat buiten waarneembaar is. Ook dit dient door de installateur vooraf berekend te worden. De breedte/hoogteverhouding speelt een belangrijke rol in de geluidsproductie. Een verhouding van 1 op 4 is vaak het maximum (vuistregel: indien een kanaal 400 mm breed is, moet het minimaal 100 mm hoog zijn). Vaak worden kanalen of gedeelten van kanalen geïsoleerd om geluidsoverlast tegen te gaan. De berekening zal dit moeten aangeven.

4. Overspraak
Een veel voorkomend probleem is geluidsoverlast van 2 naast elkaar, of boven elkaar, gelegen ruimten via de kanalen. Bij de uitwerking van de installaties moet hier rekening mee worden gehouden.

5. Ophanging kanalen
Er is een Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten, de Luka. Deze vereniging heeft kwaliteitseisen opgesteld en vastgelegd in een kwaliteitshandboek: handboek.luka.nl. Bijvoorbeeld beugelafstanden zijn hierin vastgelegd, maar ook hoe kanalen aan elkaar moeten worden bevestigd.Financiën Organisatie