Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Bij woningen en appartementen zijn de installaties vooraf in te vullen. De keuze valt tussen een mechanisch afzuigsysteem en een gebalanceerd ventilatiesysteem, al of niet met nabehandeling van lucht. De architect moet op de hoogte zijn van het toe te passen systeem omdat dit consequenties heeft voor zijn ontwerp. Bij de kantorenbouw ligt het iets ingewikkelder. Om een installatie te kunnen ontwerpen, dient er tenminste een voorlopig ontwerp van een gebouw te zijn. Vervolgens wordt in het Programma van Eisen gekeken wat de eisen zijn met betrekking tot het binnenklimaat. Op basis daarvan kan een ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie worden ontworpen. We zullen in korte bewoordingen verschillende systemen beschrijven. De uiteindelijke keuze dient te worden meegenomen in de EPN-berekening.

1. Programma van Eisen (PvE)
In de meeste gevallen worden geen systemen geëist in een PvE, maar worden ontwerpcondities beschreven waar een installatie aan moet voldoen. Daarnaast kunnen ook visuele eisen gesteld worden, bijvoorbeeld geen radiatoren toepassen. Het valt buiten het kader van dit controleplan om uitgebreid in te gaan op deze condities.

2. Ontwerp installatie
De adviseur van de technische installaties kan op basis van het PvE een aantal systemen voorstellen en deze voorzien van kengetallen, bijvoorbeeld prijs per m² vloeroppervlak. De opdrachtgever zal in overleg met de adviseur, en mogelijk ook met de architect, vaststellen welk systeem zal worden toegepast in zijn project. Vervolgens moet de adviseur in nauw overleg met de architect de installaties ontwerpen. Tijdens dit overleg worden de afmetingen van de technische ruimten, leidingschachten en opstellingsruimten vastgelegd.

3. Mechanische afzuiging woningen
Qua ontwerp is dit een eenvoudige installatie. Er wordt alleen lucht afgezogen, meestal vanuit de keuken, badkamer, eventueel de berging als deze inpandig is en het toilet. Bouwkundige voorwaarde is dat via de gevels niet-afsluitbare roosters worden aangebracht. De keuken moet zijn voorzien van een tweede afzuigrozet om een motorloze afzuigkap aan te kunnen sluiten.

4. Gebalanceerd ventilatiesysteem woningen
Bij dit systeem wordt naast afzuiging ook op mechanische wijze lucht toegevoerd in de woning, meestal in de woonkamer en in de slaapkamers. De verse en soms koude buitenlucht wordt langs de af te voeren lucht geleid. Daardoor wordt de verse lucht verwarmd. In dit geval behoeven geen roosters te worden aangebracht in de gevel. Het systeem werkt optimaal als alle ramen en deuren gesloten zijn. Voorwaarde is het thermisch isoleren van de luchttoevoerleiding om condensatie tegen te gaan. Een condensafvoer is noodzakelijk. Bij dit systeem wordt een recirculatie-afzuigkap aanbevolen, omdat een motorloze afzuigkap het systeem snel vervuilt. Er is ook een systeem waarbij per ruimte in de gevel een rooster met ventilator wordt geïnstalleerd.

5. Gebalanceerd ventilatiesysteem met luchtbehandeling
Dit systeem is gebaseerd op hetzelfde principe als beschreven onder 4. Het verschil ontstaat doordat de toegevoerde lucht kan worden naverwarmd of gekoeld, voordat het de woning wordt ingeblazen.

6. Balanssysteem kantoren
Gebaseerd op hetzelfde principe als beschreven onder punt 4. Er wordt een heel klein beetje meer lucht ingeblazen (ca. 2 %) waardoor overdruk ontstaat. Hierdoor wordt lekkage bij ramen en deuren tegengegaan. De toegevoerde lucht kan worden behandeld in een luchtbehandelingskast door filtering, koeling, verwarming en bevochtiging. De luchttoevoer wordt geïsoleerd.

7. Volumesystemen, constant, beperkt variabel en variabel
Een ventilatiesysteem dat wordt ontworpen in samenhang met de verwarmingsinstallatie. Ook koeling wordt hier vaak in betrokken. De basisverwarming wordt veelal geregeld door radiatoren, met de ventilatie wordt geventileerd en naverwarmd of gekoeld. Een constant volumesysteem is niet individueel regelbaar, een variabel systeem beperkt.

8. Inductiesysteem
Hierbij wordt de basislucht via een constant volumesysteem aangemaakt en naar inductie-units gestuurd die meestal in het verlaagde plafond, dan wel onder de ramen staan opgesteld. In deze units wordt de lucht naverwarmd of gekoeld.

9. Overige systemen
Er zijn nog meer systemen en veel systemen hebben daarnaast ook nog varianten. Belangrijk is dat de meeste ventilatiesystemen ontworpen moeten worden in samenhang met de verwarmingsinstallatie. De eventuele eis in het PvE van “individuele regelbaarheid van temperatuur in verschillende vertrekken” zal een behoorlijke stempel drukken op het uiteindelijke ontwerp.

10. Voorlichting
Het is voor de bouwbegeleider van belang dat hij zich goed laat voorlichten door de adviseur over het gekozen ontwerp. Dit geeft hem inzicht in het hoe en waarom van kanalenverloop, isolatie, plaats thermostaten, motorgestuurde radiatorkranen (niet draaibaar!) enz. Hij moet ook met de adviseur afspraken maken over keuringen, inspecties en beproevingen.Inleiding Financiën