Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Het Bouwbesluit is de laatste jaren vrij actueel geworden met betrekking tot de glaskeuzes. De markt speelt hier erg op in. Tegelijkertijd is het een terrein bij uitstek voor deskundigen. De bouwbegeleider kan aan het glas niet zien waar hij mee te maken heeft. Bij zaken die te maken hebben met glaskeuzes moet de administratie perfect op orde zijn.

1. Glasbewassing
De mogelijkheden tot het wassen van beglazing moeten in de ontwerpfase (bestek, danwel V&G-plan ontwerpfase) worden aangegeven. Als het in het bestek en tekeningen is opgenomen, dan behoeft dit geen vermelding in het V&G-plan ontwerpfase. Als het bestek en tekeningen hierin niet voorzien, dan moet het zijn opgenomen in het V&G-plan. Staat hierin ook niets vermeld, dan is de architect in gebreke gebleven. De bouwbegeleider moet dit onderzoeken. Dit geldt voor buiten en binnen, zowel verticaal als horizontaal (atriumdaken).

2. Glasvervanging
De mogelijkheden voor het vervangen van gebroken of defecte ruiten moet in de ontwerpfase een aandachtspunt zijn. Als besteksmatige voorziening kan worden gedacht aan een opstelplaats van een hoogwerker of een steiger. Ook in het V&G-plan ontwerpfase kan het onderwerp aan de orde komen. Tenslotte moet ook het V&G-plan uitvoeringsfase ingaan op de mogelijkheden. Immers, tijdens de uitvoeringsfase kan ook een ruit sneuvelen en moeten worden vervangen. Dit geldt voor buiten en binnen, zowel verticaal als horizontaal (atriumdaken).

3. Normen
De norm NEN 2608 geldt als leidraad voor de ontwerpers en constructeurs van de structurele beglazing.

4. V&G-plan
Uit het voorgaande valt al op te maken dat het V&G-plan een belangrijk document is. In de ontwerpfase moet de architect terdege rekening houden met glasbewassing en vervanging. In de uitvoeringsfase moet aandacht worden geschonken aan plaatsing en vervanging. Zonder dat de bouwbegeleider een goedkeuring mag hechten aan een V&G plan, kan hij wel beoordelen of dit aspect voldoende aandacht heeft gekregen.

5. Attesten
De administratie met betrekking tot het glas moet perfect zijn. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de attesten en de daarbij behorende testrapporten. Bij een testrapport is de desbetreffende glassoort getest, bijvoorbeeld een brandwerende ruit. Bedenk dat de test is gedaan met een bepaalde afmeting, bijvoorbeeld 1000 x 1500 mm. Het is daarmee niet gezegd dat die ruit ook kan worden toegepast met een afmeting van 800 x 1700. De adviseur kan in overleg met de glasfabrikant vaak wel een extrapolatie aangeven. Zeker zo belangrijk is een testrapport over de wijze van bevestigen. Een brandwerende ruit moet voorzien zijn van een brandmerk, waaruit valt op te maken dat de ruit brandwerend is. Deze merken kunnen per fabrikant verschillen en zijn daarmee niet uniform.Financiën Organisatie