Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De bouwbegeleider kan een sturende taak hebben in de gehele voortgang van structurele beglazing. Het inhoudelijke werk wordt verricht door adviseurs. De bouwbegeleider moet zich realiseren dat tijdens de uitvoeringsfase de controle periodiek wordt uitgevoerd door de adviseurs. Als dit niet contractueel is geregeld, dan moet de bouwbegeleider de kwaliteitsbewaking in de bouwvergaderingen aan de orde stellen.

1. Adviseur
Het ontwerpen van een gebouw is een zaak voor architecten. Alleen zij kunnen bepalen of, en zo ja hoe en waar, structurele beglazing een plek verdient in zijn ontwerp. Voor de uitwerking van dit ontwerp is specialisme nodig. Om niet tijdens het ontwerpstadium al vast te zitten aan bepaalde fabrikanten, wordt gepleit voor het inschakelen van een onafhankelijk glasadviesbureau. Alleen zij zijn in staat om het proces van schetsontwerp via VO en DO naar een verantwoorde bestekfase te brengen. Zij geven op dit onderdeel inhoud aan de functie van bouwbegeleider. In het vervolg van deze aandachtspunten kan men dan ook voor de bouwbegeleider het adviesbureau lezen.

2. Werktekeningen gevel
Op de werktekeningen van de gevel moeten alle aspecten voortvloeiende uit de glaskeuze worden vermeld. Te denken valt hierbij aan het hang- en sluitwerk, rubberprofielen, sponningdieptes, verlijming, mechanische bevestiging, opschuimende strips e.d.

3. Berekeningen conform bestek
De aannemer zal op basis van bestek, bestektekeningen en al of niet een separaat advies inzake het glas een voorstel moeten doen ter goedkeuring van de opdrachtgever. Het wordt pas ingewikkeld als de aannemer een ander fabrikaat glas voorstelt dat gelijkwaardig zou moeten zijn aan de bestekuitgangspunten. Het is voor de bouwbegeleider belangrijk om de aangeboden alternatieven te laten beoordelen door de glasadviseur. Dit geldt voor de glazen gevel als ook voor de achterliggende constructie.

4. Productietekeningen fabrikant
Ook de productietekeningen van de fabrikant moeten, naast de bouwkundige controle, door de glasadviseur gecontroleerd worden.

5. Opstellen overzicht te ondernemen acties
De bouwbegeleider zal eerst nagaan welke activiteiten plaats moeten vinden voor de realisering van zijn project. Niet altijd zal een geluidsberekening nodig zijn. Maar bijvoorbeeld bij structurele beglazing is wel weer een constructieve berekening noodzakelijk, die gecontroleerd moet worden door de hoofdconstructeur. Denk bijvoorbeeld ook aan het afgeven van een garantie en het verstrekken van een onderhoudsadvies, dan wel een onderhoudsvoorschrift in samenhang met de garantie.

6. Opstellen planning en vergadercyclus
Alle activiteiten worden uitgezet in een tijdschema. Op basis hiervan kan het proces worden bewaakt.

7. Afspraken maken inzake glascoderingen
Als blijkt dat er veel verschillende glassoorten zullen worden toegepast, dan moeten afspraken gemaakt worden over de herkenbaarheid van het glas en tevens moet zichtbaar worden welke zijde aan de binnenzijde moet komen te zitten.

8. V&G-plan ontwerpfase en uitvoeringsfase
Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase moet binnen het V&G-plan aandacht zijn voor de mogelijkheid van het wassen van de ruiten, zowel binnen als buiten. Wij wijzen hier met name op grote glasvlakken, zowel verticaal als horizontaal (daken).

9. Bemonstering
Zo mogelijk alle glassoorten moeten vooraf worden bemonsterd. Met name het glastype dat maatgevend is voor de kleur, de zontoetredingsfactor (ZTA) en de lichttoetredingsfactor (LTA). Deze bepalen in grote mate de kleurstelling van het overige glas. Daarnaast moet in voorkomende gevallen de kit worden bemonsterd. Bij de bemonstering behoren de nodige certificaten en verwerkingsvoorschriften.

10. Uitvoering
Een belangrijk aspect tijdens de uitvoering kan zijn, het beschermen van het glas nadat het geplaatst is. Vooral als daarna nog activiteiten worden gepleegd die schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van het glas. Lekwater van beton en metsel- en voegmortel kunnen glas onherstelbaar beschadigen (etsen). Ook ondeskundig reinigen van het glas kan oorzaak zijn van krassen op de ruiten.

11. Oplevering
Bij de oplevering van het project moet een goede revisie van alle toegepaste glassoorten aanwezig zijn, met vermelding van type en fabricaat. De gebruiker moet op een eenvoudige manier glas kunnen bijbestellen in geval van breuk. Men kan bijvoorbeeld de raamstickers per ruit verzamelen en bij de revisiegegevens aanbieden.Regelgeving Planning