Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Goed slopen is omgekeerd bouwen. Zeker nu het hergebruik van materialen steeds belangrijker wordt, kan het lonend zijn om een gebouw te strippen in plaats van met grof geweld te slopen. Een belangrijk aspect bij het sloopwerk is om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Daarvoor zullen technische maatregelen noodzakelijk zijn die vooraf vastgesteld dienen te worden.

1. Afkoppelen nutsvoorzieningen
Voordat met de sloopwerkzaamheden kan worden aangevangen, dienen alle nutsleidingen te worden afgekoppeld. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs tot de terreingrenzen noodzakelijk zijn.

2. Opnemen/beschermen bestaande bestrating
Vooraf moet bekend zijn of er sprake is van handhaving van (gedeelten van) bestaande bestrating. Besproken moet worden hoe deze gedeelten te beschermen. De keuze voor een alternatieve route zal moeten worden overwogen als blijkt dat straatwerk van omliggende wegen niet capabel genoeg is (bijvoorbeeld bij een klinkerweg) om het gewicht van de zware sloopmachines te kunnen houden. Bij schade aan bestrating zal de bestrating hersteld moeten worden. De gemeente maakt vooraf vaak een expertiserapport op van de bestrating.

3. Gesorteerd afvoeren van sloopmateriaal
Schoon puin, schoon hout en metalen zijn de meest in het oog springende materialen om gescheiden af te voeren. Metalen zijn nader te scheiden naar herkomst, bijvoorbeeld aluminium, koper, zink en lood. Daarnaast moet asbest door een gespecialiseerd bedrijf apart worden verwijderd en afgevoerd. Ook het toezicht op deze werkzaamheden is een specialisme.

4. Opslag grond
Indien grond van het terrein moet worden afgevoerd, hetzij in een tijdelijk depot, hetzij definitief, dan moeten hiervoor de nodige onderzoeken worden verricht om aan te tonen of de grond schoon is. Overleg met de gemeente is weer noodzakelijk. Zeker als het gaat om in meer of mindere mate vervuilde grond. Er moet tevens een sluitende administratie worden bijgehouden van de afgevoerde grond. Indien grond op het terrein wordt opgeslagen omdat dat later weer hergebruikt kan worden, moet per grondsoort een apart depot worden aangewezen. Uit milieukundig onderzoek kan vast komen te staan hoe de ontgraving en (tijdelijke) opslag van grond moet plaatsvinden.

5. Tijdelijke grondwatervoorzieningen
Indien men kan voorzien dat er sloopwerkzaamheden moeten worden verricht tot onder het grondwaterniveau, kan een tijdelijke drainage of bemaling noodzakelijk zijn. Men zal een inschatting moeten maken van hoeveelheden per dag/week en een periode vaststellen van de totale duur van de bemaling. Pas dan kan men vaststellen of er een vergunning moet worden aangevraagd. Bij een bemaling of een bronbemaling horen een aantal reservevoorzieningen die moeten voorkomen dat de put bij een storing in de pompen weer volloopt. Ook kan overwogen worden om een tijdelijke damwand aan te brengen.

6. Overlast omgeving
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, kan het nodig zijn om extra voorzieningen aan te brengen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld stofschotten om de stofoverlast zoveel mogelijk te beperken, of het nat houden van onderdelen of voorzieningen om geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.Planning Inspectielijst