Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Sloopwerk is een geavanceerde periode in het bouwproces. Om die reden dient een plan van aanpak projectmatig te worden opgezet.

1. Definitief ontwerp
In deze fase zal een uitgebreide inventarisatie moeten worden gemaakt over de te slopen bouwonderdelen of gebouwen. Er moet bijvoorbeeld bekend zijn welke woningen nog bewoond zijn en in hoeverre de woningen of andere gebouwen leeg zijn opgeleverd. Steekproefsgewijs zal duidelijk moeten zijn of er bijvoorbeeld asbest¬houdende materialen aanwezig zijn. Al deze informatie zal in kaart moeten worden gebracht op bestektekeningen en in het bestek.

2. V&G-plan
Indien er eisen gesteld worden aan de sloopwerkzaamheden, als er in een belendend perceel geen geluids- of trillingsoverlast mag ontstaan, dan dient dit te zijn vastgelegd in het bestek. Ook stof kan overlast veroorzaken. Er dient in het V&G-plan ontwerpfase al melding gemaakt te zijn van de bijzondere risico’s zodat de aannemer bij inschrijving weet heeft van de risico’s. De maatregelen die een aannemer denkt te gaan treffen dienen in zijn V&G-plan uitvoeringsfase te worden omschreven.

3. Expertise
Als daarvoor aanleiding is, moet een expertise tijdig worden georganiseerd. Schade aan omliggende panden zal moeten worden vastgelegd en gefotografeerd, waarna de gebruikers van de panden deze bevindingen goedkeuren en ondertekenen. Ook moet worden overwogen of er rondom de locatie meetpunten moeten worden aangebracht, bijvoorbeeld scheurmeters of trillingsmeters.

4. Planning
De aannemer maakt een planning voor het gehele sloopwerk. Mede op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt om bepaalde onderdelen te verschuiven.

5. Tijdelijk afsluiten gebouwen en wegen
Als dit zich voordoet, moet er een duidelijke communicatie met de desbetreffende bewoners of gebruikers worden opgezet en onderhouden. Bewoners en omwonenden hebben recht om te weten wat hen te wachten staat met betrekking tot tijd, de te verwachtten geluidsoverlast en andere zaken. Dit geldt ook voor het tijdelijk afsluiten van wegen.

6. Werkplan
Als dit wordt geëist in het bestek, zal een aannemer een werkplan moeten opstellen over het sloopwerk. Hierin zal onder andere komen te staan hoe het slopen aangepakt zal worden. Andere werkplannen die gemaakt kunnen worden zijn:

7. Omgevingsvergunning
Er zal moeten worden vastgesteld of er een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor het sloopwerk. Nadat men inzicht heeft in de proceduretijd voor het verlenen van een vergunning, kan men dit een plaats geven in de planning en van daaruit deelprocessen verder aansturen.
De omgevingsvergunning stuurt onder andere een van de volgende delen aan: sloopvergunning, kapvergunning, het ontrekken van grondwater en het lozen van oppervlaktewater.Regelgeving Planning