Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Sloopwerken komen voor in alle vormen, van totale bouwwerken die met springstof worden opgeblazen tot het slopen van simpele aanbouwsels van te renoveren woningen. Dit controleplan zal zich beperken tot de hoofdlijnen voor sloopwerken zonder springstof. In verreweg de meeste gevallen is dit toereikend. Het gebruik van springstoffen vraagt een geheel eigen benadering.
Een wezenlijk element bij het sloopwerk van gebouwen is een goede voorbereiding. Niet voor niets nemen de voorbereidingen vaak zelfs diverse maanden in beslag. Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en er moeten maatregelen worden genomen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens is het van belang om te omschrijven hoe er gesloopt moet worden en op welke wijze de materialen worden afgevoerd, dan wel worden hergebruikt.

1. Plan van Aanpak (PvA)
Indien er sprake is van sloop of gedeeltelijke sloop zal er een plan van aanpak moeten komen, waarin stapsgewijs de belangrijkste zaken aan de orde komen. Zowel voorbereidende als uitvoerende zaken zullen benoemd moeten worden.
Plan van Aanpak: nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn verricht zal een sloopbestek worden opgesteld, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe het sloopwerk aangepakt zal worden. Het kan voorkomen dat sloopwerken worden uitgevoerd terwijl in de naastliggende ruimten nog mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en scholen. In het PvA zal moeten worden aangegeven hoe hiermee omgegaan dient te worden.

TERREIN EN OMGEVING

2. Expertise belendende percelen
Om schadeclaims achteraf te voorkomen, zullen panden van belendende percelen vooraf uitvoerig moeten worden geïnspecteerd. Alle onderdelen van de panden die risicovol zijn moeten worden gerapporteerd en gefotografeerd, waarna de gebruiker het rapport goedkeurt en ondertekent. Dit rapport kan eventueel notarieel worden vastgelegd. Soms is vooraf al duidelijk dat extra maatregelen nodig zijn om de belending in stand te houden. Dit kunnen wezenlijke onderdelen zijn, zoals staalconstructies of damwanden.

3. WION – KLIC-melding
Het is volgens de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) noodzakelijk om een klic-melding te doen als je de grond mechanisch gaat roeren. Het is voor aannemer dan ook zaak deze klic-gegevens op het werk te hebben als hij er mechanische graafwerkzaamheden laat doen.
Het Kabel en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) geeft informatie over de aanwezigheid van alle aanwezige nutsleidingen op het terrein en buiten de terreingrenzen. Voor gegevens met betrekking tot de ontwerpfase van de sloopwerken is het verzamelen van gegevens wenselijk. Deze informatie is niet geheel betrouwbaar, zeker in de stedelijke gebieden. De melding dient voor de start te geschieden. De melding dient minimaal 3 en maximaal 20 dagen voordat de graafwerkzaamheden starten gedaan te worden. Wellicht dat proefsleuven graven noodzakelijk is.

4. Bodemonderzoek
Eerst zal er aan de hand van archieftekeningen een historisch bodemonderzoek plaatsvinden. Daarna zal er ter plaatse een verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. De wijze waarop dit moet worden uitgevoerd is aan regels gebonden: een gespecialiseerd bureau kan hierover adviseren. Men kan vooraf een inschatting maken van een gebied. Als dit bijvoorbeeld binnen een oude binnenstad ligt, moet men tijd incalculeren voor een uitgebreid onderzoek in de bodem, wellicht voor de periode van een half jaar!

HET GEBOUW

5. Inventarisatie op bewoning en gebruik van het gebouw
Om ervoor te zorgen dat het te slopen bouwwerk leeg wordt achtergelaten, zal het gebouw op bewoning en gebruik moeten worden gecontroleerd. Bewoners zullen de woning leeg moeten achterlaten en de sleutels moeten inleveren. Het is raadzaam om direct na vertrek van de bewoners de woning dicht te planken om gebruik door anderen te voorkomen. In sommige gevoelige gebieden moet zelfs een deel van de woning onbewoonbaar worden gemaakt. Hetzelfde is van toepassing op oude kantoorpanden of fabrieksgebouwen. Dit geeft een opdrachtgever meer rechten mocht de ruimte onverhoopt gekraakt worden.

6. Inventariseren op asbest
Om erachter te komen of het te slopen gebouw asbest bevat, zal het pand steekproefs-gewijs op asbesthoudende materialen moeten worden gecontroleerd. Men kan overwegen om voor deze inspectie experts uit te nodigen die kennis hebben van asbest. Indien asbest wordt aangetroffen, dient een deskundige een volledige inspectie / inventarisatie te doen, daarna zal een deskundig en gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld voor het verwijderen van het asbest. Indien asbest wordt aangetroffen dat door middel van spuitapplicatie is aangebracht, dan dient ook de grond te worden onderzocht op asbest.

7. Inventariseren op chemisch afval
Indien het vermoeden bestaat dat chemisch afval aanwezig kan zijn, dan dient een deskundig en gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld voor het verrichten van een inventarisatie.

8. Inventariseren op eigendommen van de opdrachtgever
Vooraf dient een inventarisatie plaats te vinden van de eventueel aanwezige eigendommen van de opdrachtgever die waardevol zijn en die mogelijk zullen worden teruggeplaatst na sloop en her-/nieuwbouw.

DE SLOOPOMSCHRIJVING

9. Sloopbestek
Op basis van bestaande (constructie)tekeningen en de reeds bekende gegevens zal een bestek moeten worden geschreven voor het slopen van opstallen en/of terreinen. Ook dienen er een terrein- en plattegrond tekeningen beschikbaar te zijn waarop exact is aangegeven wat moet worden verwijderd en wat niet.

10. Bestektekeningen
Voordat gestart zal worden met de sloopwerkzaamheden zullen de wensen van de opdrachtgever bekend moeten zijn. Als het gaat om te slopen elementen, dan dienen hiervoor tekeningen te worden gemaakt die de status krijgen van bestek- of contracttekeningen. Op de tekeningen zal moeten worden aangegeven welke bouwonderdelen wel en niet gesloopt moeten worden. De tekeningen moeten zover zijn uitgewerkt, dat op basis hiervan een goede prijs valt te berekenen. Ook de tijdelijke voorzieningen moeten soms compleet worden uitgetekend en worden beschreven.

11. V&G-plan ontwerpfase
Een zeer belangrijk document is het V&G-plan ontwerpfase. Alle risico’s die men besteksmatig niet heeft omschreven in het bestek en waarvan de aannemer toch kennis dient te hebben, dienen in dit document te worden aangegeven. De opdrachtgever is hier wettelijk toe verplicht.

12. Advies constructeur
Zeker bij sloopwerk waar bouwonderdelen behouden moeten blijven, zal er een constructeur aan te pas moeten komen om te beoordelen of de sloopwerkzaamheden verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan draagstructuren die gedeeltelijke worden weggehaald. Hij zal zo nodig tijdelijke hulpconstructies moeten aangeven, bijvoorbeeld het stutten van belendingen.

13. Aanvragen omgevingsvergunning
In deze fase zal de benodigde omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Nadat men inzicht heeft in de proceduretijd voor het verlenen van een vergunning kan men dit een plaats geven in de planning. De omgevingsvergunning kan aanwijzingen van de volgende onderdelen bevatten: sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning voor het plaatsen van een eventuele mobiele puinbreker, vergunning voor het onttrekken van grondwater en het lozen van oppervlaktewater en eventueel een vergunning voor de routing als er een verkeersomleiding moet worden gerealiseerd.

14. Aanwijzing
Voordat de aanbesteding zal plaatsvinden, krijgen inschrijvers gelegenheid om het te slopen bouwwerk te bekijken. Van alle vragen en opmerkingen zal een nota van aanwijzing worden gemaakt. Het is raadzaam om tijdens de aanwijzing een intekenlijst bij te houden, zodat achteraf duidelijk is wie aanwezig waren.Inleiding Financiën