Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De voorbereidende grondwerkzaamheden, het plaatsen van bouwketen en het uitzetten zijn voorbereidende werkzaamheden die de hoofdaannemer soms uitvoert voordat een omgevingsvergunning aanwezig is. Hij doet dit op eigen risico. Hij kan op basis van de procedure een inschatting maken van de afgiftedatum van de omgevingsvergunning. Anders wordt het met de start van het heiwerk. Dit is een eerste bouwactiviteit waarvoor wel degelijk een omgevingsvergunning nodig is. Ook het transport van de grond moet voordat met het heien wordt begonnen zijn geregeld.

1. Omgevingsvergunning
De start van het heiwerk is formeel een handeling waarvoor de omgevingsvergunning dient te zijn verstrekt. Partijen hebben dus belang bij een tijdige aanvraag en zullen contact houden met de gemeente inzake de verstrekkingsdatum.

2. Goedgekeurde tekeningen en berekeningen
Eveneens voordat met het heien kan worden begonnen, moeten de goedgekeurde constructietekeningen en berekeningen van de gemeente op het werk aanwezig zijn.

3. Attesten en certificaten
Tenslotte zal de aannemer tijdig de benodigde attesten en certificaten aan de bouwbegeleider overhandigen. Het gaat hier hoofdzakelijk om de heipalen, maar ook die van de heistelling mogen niet ontbreken.

4. Aanvulling V&G-plan
Indien het heiwerk wordt uitbesteed aan een onderaannemer, zal het V&G-plan uitvoering van de hoofdaannemer moeten worden aangevuld met die van de onderaannemer. Hieruit dient te blijken dat zal worden gewerkt met een (goed)gekeurde heistelling. Ook eventuele verkeersmaatregelen dienen te worden aangegeven.Financiën Organisatie