Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Dit ontwerpformulier geeft een logische volgorde weer van het bouwproces. Ieder project is echter uniek en zal ergens van dit patroon afwijken. De constructeur en de architect kunnen zich geheel bezig houden met het uitwerken van de fundering en het palenplan. De adviseur van de technische installaties zal zich in deze fase op de hoogte moeten stellen van de toekomstige nutsvoorzieningen en de riolering. Het doel van dit overleg is het bepalen van sparingen die in de fundering moeten worden meegenomen. Tevens kan met de nutsbedrijven worden gesproken over de aarding. Wellicht dat er voorzieningen moeten worden meegenomen in de prefab palen en fundering.

1. Bodem- en sonderingsonderzoek, funderingsadvies
Eigenlijk voordat de bestektekeningen en het bestek definitief zijn, dienen deze onderzoeken te zijn uitgevoerd. Immers, uit deze onderzoeken blijkt pas welke wijze van fundering moet worden toegepast. Deze gegevens dienen in de contractstukken te zijn opgenomen.
De onderzoeken geven de constructeur inzicht in de bodemgesteldheid en vormen voor hem de basis voor het bepalen van de wijze van funderen. De omgevingsfactoren spelen een rol bij het bepalen van het systeem van heien. Het valt buiten het kader van dit plan om hiervoor criteria aan te rijken. Uiteindelijk beslist de constructeur voor elk project welk paalsysteem moet worden gekozen.

2. Bestektekeningen constructie
Als de keuze voor paalfundering gemaakt is, kunnen de tekeningen van de constructeur tot bestektekeningen worden afgemaakt. Hij zal de omschrijving van het heiwerk aanleveren aan de architect, dan wel de concepttekst van de architect controleren, zodat het bestek, als contractstuk, geen ruimte overlaat voor verkeerde interpretaties. De constructeur dient een palenplan uit te werken. Tevens dient hij een berekening op te stellen van de gehele fundering. Deze gegevens zijn onderdeel van de gehele hoofddraagconstructie die moeten worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht. Belangrijk is hier het moment van indienen en goedkeuring in relatie tot de start van het heiwerk.

3. Vormtekening fundering en palenplan
Vaak zijn als eerste de werktekeningen van de fundering en het palenplan noodzakelijk. De productie van deze tekeningen moeten worden afgestemd op de start van het hei of boorwerk. Zie er op toe dat deze vormtekeningen in het tekeningen roulatie schema (TRS) zijn opgenomen. De tekeningen dienen als onderlegger voor de aannemer en heier. Met name als gebruik wordt gemaakt van prefab funderingsbalken dient hier ook de toelaatbare afwijking van de palen te worden vastgelegd. Vooral de afmetingen van bijvoorbeeld de liftput is in dit stadium belangrijk. Dit betekent dat het type van de lift al bekend moeten zijn.

4. Berekening en opgave wapening
De hoofdconstructeur kan de wapening uitwerken, maar soms wordt dit ook uitbesteed aan de hoofdaannemer. De tekeningen en detailberekeningen van de palen worden in principe door de fabrikant van de palen aangeleverd: besteksmatig moet aangegeven zijn wie ervoor zorgt. Er dient tijd te zijn voor de controle van deze gegevens door de hoofdconstructeur, de indiening bij Bouw- en Woningtoezicht en de goedkeuring hiervan door deze gemeentelijke dienst.

5. Opgave sparingen nuts en riolering
De vormtekeningen van de fundering kunnen worden gebruikt voor het intekenen van de nutsleidingen en de rioleringssparingen. De constructeur beoordeelt of er extra wapening dient te worden aangebracht bij de grotere sparingen of dat zelfs wijzigingen optreden in de fundering.

6. Belendingen en ondergrondse obstakels
Het is van belang dat de bodemadviseur en constructeur weten of bij benadering weten wat er zoal in de grond zit of heeft gezeten; vooral in binnenstedelijk gebied of bij herontwikkeling van bedrijfsterrein is dit een risico wat vooraf dient te worden in geschat.
Daarnaast is het van belang om voor de start van het heiwerk een opname te doen van alle belendingen in de buurt van het bouwwerk. De mate van overlast en de opbouw van de grond zullen bepalen hoever van het bouwwerk de opnamen dienen plaatst te vinden.Inleiding Financiën