Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

De opleveringsprocedure staat niet los van het bouwproces en zal ook niet leiden tot een ander product. Waar het om gaat is of de aannemer kwaliteit wil leveren en levert. Dat manifesteert zich al in de fundering. In dit stadium is al vast te stellen of de werkvoorbereiding haar werk compleet heeft uitgevoerd en of de aannemer georganiseerd te werk gaat. Voordat de begane grondvloeren worden aangebracht, moet de fundering worden 'opgeleverd'. Niet in de zin van de UAV, maar wel in de zin van een goed bouwproces. Niets kan de bouwbegeleider ervan weerhouden om de fundering op te nemen in de geest van een opleveringsproces. Zijn de geconstateerde gebreken en/of opmerkingen hersteld, dan kunnen de vloeren worden aangebracht. De bouwbegeleider weet dan dat datgene wat onder deze vloeren aanwezig is, goed is. Hij hoeft bij de oplevering van de woning geen kruipluik meer op te tillen om te zien of de kruipruimte schoon is!
Dit proces kan worden herhaald bij belangrijke punten in het bouwproces. We noemen hier de gevel. Voordat de steiger wordt gedemonteerd, heeft een opname plaatsgevonden van de gevel en zijn de gebreken en/of opmerkingen hersteld. Maar ook kleinere processen kunnen op een dergelijke wijze worden begeleid. Bijvoorbeeld het structuurspuitwerk van plafonds.

De oplevering of sleuteluitreiking is voor de koper een spannend moment. De ondernemer draagt de woning officieel over aan de koper. De oplevering heeft hiernaast nog een meer juridische inhoud namelijk, dat beide partijen de kwaliteit van het werk opnemen en een procesverbaal van oplevering opstellen. Door ondertekening van dit procesverbaal verleent de koper zijn goedkeuring aan het uitgevoerde werk behoudens de vermelde tekortkomingen. De koper laat zich vaak bijstaan door een externe deskundige. Door hier professioneel en goed voorbereid op in te spelen, zal de oplevering voorspoedig verlopen zonder dat vragen onbeantwoord blijven. Enkele aandachtspunten, zoals hieronder beschreven, kunnen daar mogelijk aan bijdragen.

1. Deelopleveringen
De bouwbegeleider zal streven naar afgeronde deelopnames. Ieder deel dat hiervoor in aanmerking komt, zal separaat worden opgenomen en hersteld alvorens een nieuwe bewerking start.

2. Voorschouw
De aannemer kent in de regel een vooropname. Het doel hiervan is om alle onderaannemers, maar ook eigen personeel, in de gelegenheid te stellen om eigen werk kritisch te keuren en zelf te herstellen. De bouwbegeleider ondersteunt deze vooropname. Door periodiek mee te lopen met deze vooropname kan het eindresultaat naar een hoger niveau worden gebracht. Soms worden kopers uitgenodigd mee te kijken en men noemt dit dan ‘voorschouw’. Zij kunnen zich in dit stadium een beeld vormen van het eindresultaat en tevens controleren of alle wijzigingen waarvoor zij opdracht hebben gegeven correct zijn verwerkt. Deze voorschouw heeft geen enkele juridische status.

3. Informatie overdracht
Tijdens de oplevering kan aan de koper allerlei uiteenlopende mondelinge informatie worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met: het stookgedrag, bijvullen van de CV-installatie, mechanische ventilatie, natuurlijk ventileren en luchten van de woning in verband met het aanwezige bouwvocht, eventuele afwerkingsadviezen, kleurenstaten of adviezen over onderhoud ten gunste van de levensduur en garantie. Tevens dient een bewonershandleiding te worden verstrekt.

4. Volgorde van oplevering
Meestal is het zo dat er op het hoogste punt (zolder) wordt begonnen met de keuring en daarna afdalend naar beneden en als laatste rondom het pand. Verder zou je voor jezelf een richtlijn kunnen uitstippelen zoals altijd rechtsom of linksom om zodoende niets over te slaan. Eerst plafond, dan wanden en vloer en daarna de overige onderdelen in de ruimte zoals buitenkozijnen, binnendeuren, verwarming en schakelmateriaal enz.

5. Discussies
Bij de oplevering komt het voor dat er discussies ontstaan over wat wel of niet toelaatbaar is, zoals bijvoorbeeld: krassen in beglazing, vlakheid van vloeren, vlakheid van wanden enz. Dan is het raadzaam om kennis te hebben van normen of hiervan goed op de hoogte te zijn, zodat hiernaar kan worden verwezen. Besteksmatig is meestal voorzien dat de aannemer de normen ter beschikking moet stellen. Vooropgesteld dat er normbladen staan omschreven in het bestek. Vermeld de opmerking van de koper op het opleveringsformulier met de toevoeging dat de ondernemer het niet eens is met de opmerking. Tijdens het opleveringsproces is het altijd belangrijk om rustig te blijven, zodat de sfeer niet ontaard in een woorden wisseling.

6. Opmaken Procesverbaal van Oplevering
Hierbij wordt een rapport opgemaakt van eventuele zichtbare gebreken en tekortkomingen en door of namens partijen getekend op de dag van oplevering. Indien de koper een terechte opmerking heeft, dan zal de bouwbegeleider deze te allen tijde noteren. Indien naar het oordeel van de bouwbegeleider de opmerking niet relevant is, maar de koper erop staat dat de opmerking wordt genoteerd op het Procesverbaal, dan geeft het formulier de mogelijkheid dat de ondernemer het Procesverbaal van oplevering ondertekend behoudens de desbetreffende opmerking.

7. Vereniging Eigen Huis (VEH)
Dit is een organisatie die tegen betaling allerlei kopersbelangen kan uitvoeren. Zij kunnen worden ingehuurd om de koper te adviseren hoe om te gaan met gebreken tijdens en na de oplevering van de woning. VEH maakt voor de koper een zogenaamd schaduwrapport op tijdens de woningoplevering. Dit schaduwrapport behoort niet tot het Procesverbaal en zal door de bouwbegeleider niet als zodanig worden erkend of in het Procesverbaal worden opgenomen of worden ondertekend. Tijdens de oplevering is alleen de koper de juridisch aangewezen persoon die aangeeft of hij/zij het ergens mee eens of oneens is. Echter, de koper mag zich te allen tijde laten bijstaan door adviseurs.

8. Energieverbruik
Tijdens de oplevering worden de standen van de elektra-, gas- en watermeter op het proces-verbaal genoteerd. De koper kan voor verrekening in aanmerking komen door het verschil van de eindafrekening af te halen en de opleverlijst en kopie eindafrekening toe te zenden naar de opdrachtgever, tenzij daarover contractueel andere afspraken zijn gemaakt met de koper. Met name in de winterperiode zal er meer gas zijn verbruikt voor het proef(droog)stoken.

9. Sleuteluitreiking
Na ondertekening van het Procesverbaal van Oplevering en nadat gecheckt is of de koper heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen, worden de sleutels overgedragen aan de koper. Alle sleutels worden overhandigd. Inclusief sleutels van algemene ruimten en een eventueel sleutelcertificaat. Het is aan de koper om een sleutel daarna weer af te geven aan de aannemer voor het afwerken van de opleveringspunten. De bouwbegeleider blijft hier buiten. Het is niet toegestaan om de koper de sleutel eerder te verstrekken dan de afgesproken opleveringsdatum. Het is ook niet toegestaan om voor de oplevering reeds werkzaamheden te laten uitvoeren door de koper.

10. Schoonmaken
De woning dient netjes te worden opgeleverd. Er wordt wel gesproken over bezemschoon. Echter, hieronder wordt verstaan, wanden, vloeren, plafond, hang- en sluitwerk, radiatoren, tegelwerken, sanitair en dergelijke vlek- en smetvrij opleveren. Beglazing binnen- en buitenzijde gezeemd, vloeren geveegd en vloerbedekking stofzuigen. Kortom alle bouwafval en andere vervuiling moet zijn verwijderd: in de woning niet te vergeten de kruipruimte; buiten de woning de daken, de goten en de tuin.Planning Inspectielijst