Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

De bij een garantie en waarborgregeling van een marktpartij aangesloten aannemers en projectontwikkelaars (hierna genoemd: de verkoper) zijn verplicht de koper de zogenaamde 5%-regeling aan te bieden. Deze regeling komt er in het kort op neer dat de koper niet alles hoeft te betalen vóór de oplevering, maar dat hij 5% van de aanneemsom mag storten in een depot bij een notaris. Als er tijdens de oplevering geen enkel gebrek of onvolkomenheid aanwezig is, of als de opleveringspunten tot genoegen van de koper zijn afgehandeld, vervalt het depot, uiterlijk drie maanden na oplevering. Bij gebreken die na drie maanden na oplevering pas aan het licht komen (verborgen gebrek) geldt de 5%-regeling niet. De ondernemer kan er ook voor kiezen om zelf een bankgarantie bij de notaris te deponeren. Dit zal per project moeten worden geregeld in de verkoopvoorwaarden.

1. Betaling van bouwtermijnen
Op de dag van de sleuteluitreiking aan de koper moeten alle bouwtermijnen zijn betaald en op de bankrekening staan van de verkoper. De bouwbegeleider dient dit te controleren door vlak voor de sleuteluitreiking te bellen met de verkoper of al het geld op de bankrekening staat. Indien dit niet het geval is kan wel het proces-verbaal van oplevering worden opgesteld en ondertekend, echter de sleuteluitreiking moet dan achterwege blijven. Dit zal dan tot nader order worden uitgesteld. Aangezien banken veel tijd in beslag nemen om geld van de ene naar de andere bank over te sluizen is het noodzakelijk dat de koper het verzoek tot betaling van de laatste termijn tijdig ontvangt. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het vroegtijdig bepalen van de definitieve opleveringsdatum en het op tijd aanschrijven van de koper.

2. Afrekening meer- en minderwerk
Ook voor het meer- en minderwerk geldt dat dit geld voor de oplevering op de bankrekening van de verkoper moet staan. Indien het meer- en minderwerk en ook de facturering aan de kopers door de aannemer wordt geregeld, dan dient de aannemer voor de oplevering aan de bouwbegeleider te melden of alle betalingen binnen zijn.Ontwerp Regelgeving