Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Het toepassen van natuursteen vergt veel vakkennis. Gelukkig is deze vakkennis nog aanwezig, maar het moet wel op de juiste plaats zijn: op uw project! Al vanaf de start van de werkzaamheden is de aandacht van de bouwbegeleider noodzakelijk ( ook van de uitvoerende partij ). Een natuursteen vloer wordt vaak in representatieve ruimten aangebracht zoals bijvoorbeeld in de entree van een gebouw. Juist een plek waar iedereen tegelijkertijd moet zijn of langs moet lopen. Goede afspraken over het afzetten van het werkgebied en het beschermen van de pas gelegde vloer zijn dan van groot belang.

1. Aanvoer, transport en opslag
Dit dient in de gaten gehouden te worden omdat natuur-steen breukgevoelig is. Binnenkomende ladingen dienen dan ook zorgvuldig te worden gecontroleerd.

2. Keuring
Het is niet altijd mogelijk om alle platen afzonderlijk te keuren aan de hand van monsters. Daarom adviseren wij om de onder¬aannemer/leverancier kennis te laten nemen van de goed¬gekeurde monsters en deze op een zichtbare maar wel veilige plek op de bouw te tonen. Verder bestaat de keuring uit controle van de haaksheid, de scheluwte, de afmetingen en de hieruit voortvloeiende voegbreedte.

3. Keuring ondergrond
Indien natuursteen wordt gezet, is keuring van de ondergronden noodzakelijk. Een scheur in de ondergrond kan zich doorzetten in de natuursteen tegels. Ook dienen vlak- en haaksheid gecontroleerd te worden aan de hand van de hiervoor gestelde referenties.

4. Gevelbevestiging
Elke natuursteenplaat moet worden verankerd met minimaal 4 bevestigingspunten per plaat. De ankers moeten altijd in RVS 316 zijn uitgevoerd. Gebruikte voegblokjes dienen na het stellen te worden verwijderd en elke plaat moet vrijdragend zijn. Denk bij de verwerking ook aan de richting van het patroon.

5. Zetten natuursteen
Natuursteentegels zijn vaak ongelijk van dikte en daardoor in principe niet geschikt om te verlijmen. Indien de toplaag vlak moet worden zullen de tegels moeten worden “gezet”.

6. Dilatatie
In verband met werking gelden er bij vloertegels maximale afmetingen van aaneengesloten vloervelden. Als de vloer groter is dan zijn dilataties noodzakelijk en zal moeten worden afgesproken tot hoe diep deze worden doorgezet. Een dilatatieplan dient al door de architect te zijn uitgetekend. Het spreekt voor zich dat een bouwkundige dilataties zonder meer worden doorgezet in de vloeren.

7. Toepassen kit
Om aantasting te voorkomen alleen kit toepassen die geschikt is voor de toegepaste soort natuursteen (i.p.v. zuurvrij).

8. Vloermortel of lijmen
Afhankelijk van de toegepaste soort natuursteen een geschikte mortel ( met trascement of speciale natuursteenmortel ) of lijm gebruiken om aantasting van het natuursteen te voorkomen.

9. Keuring van gereed product
Als een gevel gereed is gemeld, volgt een keuring vanaf de steiger. Het herstellen van eventuele bij de keuring geconstateerde mankementen geschiedt voordat de steiger gedemonteerd wordt. Voor een definitieve oplevering van een gevel dient een slag om de arm te worden gehouden als het gaat om een totale goedkeuring van de gevel. Soms zijn zaken niet waar te nemen op korte afstand en komen pas na demontage van de steiger aan het licht.Planning Inspectielijst