Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Een logische volgorde van te ondernemen acties is een eerste vereiste.

1. Vaststellen status van gegevens
De bouwbegeleider zal bij de start van zijn werkzaamheden als eerste moeten vaststellen wat de status is van de beschikbare gegevens. Bestek en bestektekeningen moeten definitief zijn, evenals het contract van aanneming. Op deze tekeningen moet de beglazing duidelijk en compleet zijn aangegeven.

2. Werktekeningen architect
In de werktekeningenfase moeten alle glassoorten worden aangegeven, alsmede de positie van de speciale glassoorten. Afwijkingen in relatie tot de bestektekeningen moeten in deze fase besproken worden en eventuele verrekeningen moeten helder zijn. Deze tekeningen vormen de basis voor het werk van een kozijnenfabrikant. Denk ook aan randzaken zoals hang- en sluitwerk dat direct aan het glas wordt bevestigd, ventilatieroosters, enz.

3. Werktekeningen leverancier
Niet alleen de architect zal deze tekeningen controleren, ook de bouwbegeleider zal dit doen. Zal de architect met name de maatvoering en de detaillering controleren, de bouwbegeleider kan zich vooral bezighouden met de controle of een kozijn compleet is. Hang- en sluitwerk, maar bijvoorbeeld in dit kader het juiste type glas en de eventuele roosters die hierbij worden toegepast. Inventariseer de opmerkingen die geplaatst zijn als ‘werk derden’. Een werkbezoek aan de fabrikant en een goede bemonstering worden aanbevolen. Daarnaast moet een goed tekeningenroulatieschema worden opgesteld.

4. Bemonstering
Het glas moet worden bemonsterd. Dit kan met name van belang zijn als diverse soorten worden gecombineerd met andere typen glas, zoals bijvoorbeeld gelaagd glas. Beoordeeld moet worden of er kleurverschillen aanwezig zijn en zo ja, of dit acceptabel is (architect). Er zijn hiervoor normen beschikbaar. De bemonstering moet zijn gecompleteerd met documentatie en attesten.

5. V&G plan uitvoeringsfase
De bouwbegeleider zal nagaan of het V&G-plan uitvoering compleet is met betrekking tot het plaatsen van glas. Zo nodig moet dit plan door de aannemer worden aangevuld.

6. Het plaatsen van glas
In de bouwplanning moet het plaatsen van het glas, of het aanbrengen van kozijnen inclusief glas, een logische plek krijgen. Met het gegeven dat cement zowel aluminium als glas kan aantasten, is een praktische benadering: eerst metselwerk voegen, dan pas glas plaatsen. Als wordt gekozen voor het plaatsen van kozijnen inclusief glas moet worden overwogen om folie op het glas te laten aanbrengen.

7. Revisie
Van de bijzondere glassoorten moet een goede revisie beschikbaar zijn bij oplevering. Veelal worden de gevel¬tekeningen voorzien van codes die corresponderen met een overzicht van de fabrikant(en).

8. Garantie
Garantie voor dubbel glas geldt meestal voor 10 jaar, mits wordt voldaan aan een aantal onderhoudsvoorschriften. Deze voorschriften moeten bekend zijn voor de gebruiker, of dit nu een koopwoning betreft of een kantoorgebouw.Regelgeving Planning