Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

In principe is alle gevelbeglazing van gebruiksruimten, in de zin van het Bouwbesluit, meerbladig. De EPC-norm brengt met zich mee dat enkelbladig glas simpelweg ontoereikend is. De voornaamste kwaliteit van beglazing (naast het er doorheen kunnen kijken) is dus het beperken van energieverlies. Andere kwaliteiten zijn bijvoorbeeld brandwering en geluidwering.

1. Omschrijving bestek
Het bestek moet helder aangeven welk type glas waar moet worden toegepast. Bij dubbele beglazing moet worden aangegeven in welke positie een gelaagde of geharde ruit moet komen (binnen of buiten) en waar eventuele films of folies moeten zitten. Denk aan een goede vastlegging van LTA, ZTA en U-waarde.

2. Uitwerking bestek
Het heeft de voorkeur om het glas te betrekken bij één fabrikant. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er kleurverschillen ontstaan in eenzelfde gevelvlak, of de kans erop in ieder geval worden beperkt.

3. Bestektekeningen
De definitieve bestek-kozijntekeningen spelen een hoofdrol bij latere discussie over meer- en minderwerk. Daarom is het belangrijk dat de tekeningen volledig, compleet en correct zijn. Als in deze fase niet alle zaken uitgewerkt kunnen worden, moeten op deze tekeningen de nog openstaande mogelijkheden zijn aangegeven waar de aannemer rekening mee moet houden. Denk bij het beoordelen van de tekeningen aan de mogelijkheid tot beglazing van binnenuit. Voor het politiekeurmerk kan dit belangrijk zijn, evenals vanuit het oogpunt van V&G.

4. Kosten
Het komt voor dat de aannemer kozijnen bestelt bij een timmerfabriek, inclusief glas. Soms heeft de timmerfabriek alternatieven op de in het bestek genoemde beglazing. Het kan voor de opdrachtgever interessant zijn om hierin mee te gaan. Soms kan er sneller geleverd worden, soms is er sprake van minderwerk. Als dit zich voordoet, moet worden overwogen een deskundige in te schakelen voor de specifieke beoordeling van gelijkwaardigheid, kwaliteit en kosten.

5. Berekening
Het kan zijn dat het bestek verlangt dat thermische breuk onder de garantie van de aannemer valt. In dat geval zal de aannemer een berekening laten uitvoeren, gericht op het in kaart brengen van de risico’s van thermische breuk. Deze berekening kan uitwijzen dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij grote schaduwvlak-ken op een ruit, het risico groot is. In dat geval kunnen deze risicovolle ruiten in een geharde uitvoering worden geleverd. Let dan wel weer op eventueel kleurverschil.

6. Van toepassing verklaarde normen
Het bestek omschrijft de NEN-normen die van toepassing zijn voor het project. Met betrekking tot het glas moet gecontroleerd worden of wordt voldaan aan al deze normen. Bij projecten van enige omvang zal dit niet meer door een bouwbegeleider zelf kunnen worden gedaan. Inschakeling van een glastechnisch adviesbureau moet dan worden overwogen.Inleiding Financiën