Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Het werkterrein kent zijn eigen regels. De aannemer zal deze regels aan een ieder die het werkterrein betreedt, communiceren en handhaven. De toegepaste machinerie en hulpmiddelen zijn aan strenge veiligheidsvoorschriften onderhevig. Een bouwkraan, maar ook een handcirkelzaag, dient periodiek te worden gekeurd. Een steiger kent weer zijn eigen keuringseisen.
Het V&G plan Uitvoeringsfase dient inzicht te verschaffen in de onderdelen die dienen te worden gekeurd en met welke frequentie.
Daarnaast heeft iedereen zich te houden aan de regelgeving die de overheid ons oplegt, in de vorm van arbo-, milieu- en woningwetgeving.

1. Aansprakelijkheid opdrachtgever
Nadat het werk is opgeleverd en het werkterrein als zodanig niet meer bestaat, is de opdrachtgever aansprakelijk voor verontreinigingen in de grond die tijdens de bouwactiviteiten zijn ontstaan. Indien er een vervuiling is gesignaleerd, bijvoorbeeld een olielekkage van een machine, dan is het van belang dat de grond is gereinigd alvorens het terrein overgaat naar de opdrachtgever. In dit verband dient ook streng te worden toegezien op het spoelen van betonmixers op het terrein. Dit is niet toegestaan of alleen op de daartoe aangewezen plekken (in een container o.i.d.).

2. V&G plan Uitvoeringsfase
De opdrachtgever heeft het V&G-risico tijdens de uitvoering gedelegeerd naar de aannemer. Hij blijft echter verantwoordelijk en zal dus moeten toezien dat de aannemer voldoet aan zijn verplichtingen, ook met betrekking tot de inrichting en het gebruik van het werkterrein.

3. Keuringen
Het materieel van de aannemer dient periodiek te worden gekeurd. Dit is een verantwoordelijkheid van de aannemer. De bouwbegeleider heeft hierin een signalerende functie. Het niet aanwezig zijn van een keuringslabel aan een steiger kan via een schriftelijke melding worden geregeld en, indien nodig, worden behandeld tijdens bouwvergaderingen. Het is goed om voorafgaand aan de schriftelijke melding zaken door te nemen met de uitvoering.

4. Besluit bodemkwaliteit (voorheen bouwstoffenbesluit)
Grondtransporten moeten voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Let hierbij op de aanwezigheid van de nodige certificaten; daarbij gaat dit alleen om grondtransporten, maar ook van gebruikte materialen in de grond.

5. Gecombineerde bouwterreinen
Het komt met name bij ‘Vinex-locaties’ voor dat bouwterreinen van verschillende aannemers en/of verschillende opdrachtgevers in elkaar overlopen. In dat geval kan er sprake zijn van raakvlakken op het gebied van de inrichting werkterrein en V&G-uitvoeringsfase. In het V&G-plan ontwerpfase dient dit te zijn vermeld, zodat de aannemer hiervan op de hoogte is voordat het contract met de opdrachtgever een feit is. De bouwbegeleider heeft als taak te controleren of de V&G-coördinatoren van beide aannemers met elkaar in contact zijn getreden over het overlappende gedeelte van het bouwterrein.

6. Omgevingsvergunning
Het is niet per definitie noodzakelijk dat een omgevingsvergunning is verleend alvorens een aannemer begint met het inrichten van zijn werkterrein. De meeste contracten staan onder tijdsdruk en dan zal een aannemer graag gebruik willen maken van alle beschikbare tijd als hij weet dat de verlening van de omgevingsvergunning een kwestie van tijd is. Er zitten risico’s aan het gunnen van de opdracht alvorens de omgevingsvergunning is verstrekt.Financiën Organisatie