Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Kadastrale gegevens aanwezig
2. Omgevingsvergunning aanwezig
3. KLIC-melding geregeld
4. Opslagdepots aangewezen
5. Opname bestaande situatie werkterrein en omgeving
6. Bemalingsvergunning geregeld
7. V&G plan ontwerpfase aanwezig
8. V&G plan uitvoeringsfase aanwezig
9. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte

B. Voorbereiding
13. Afstemming tussen tekening inrichting werkterrein en terreininrichtingstekening

Controle tekening inrichting werkterrein op:
14. – situering en grenzen van het bouwwerk
15. – plaats bouwliften, kranen, vast en mobiele, steigers
16. – plaats keten, toiletten, loodsen, containers
17. – plaats materiaal, afvalcontainers, gronddepots, silo’s
18. – plaats van bouwwegen, parkeren, Nutsvoorzieningen
19. – plaats in en uitritten, bouwhekken, bouwverlichting en beveiligingscamera’s, laad- en los plekken
20. – plaats reclamebord(en) en verkeers- of aanwijzingsborden (helmplicht, PBM’s)
21. – plaats van te handhaven zaken, zoals bomen, struiken, gebouwen, maar ook maatverklikkers
22. – plaats EHBO koffers; brandblusmiddelen; vluchtwegen, verzamelplaatsen personeel etc.
23. – plaats damwanden, bemaling, tijdelijke nutsvoorzieningen
24. – toegang tot bouw voor derden
25. – plaats keten informatie/verkoop centrum

Algemeen
26. Eventuele proefsleuven maken
27. Capaciteit bouwaansluitingen afstemmen op projectbehoefte
28. Informeren omwonenden en gemeente
29. Plaats reclamebord, eventueel met stroomkabel
30. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt

C. Uitvoering
31. Naleving regels bij afvoeren grond (AP04 verklaring)
32. Reservecapaciteit aanwezig bij bemalingen, alarmbewaking
33. Schoonhouden toe- en uitritten, bouwwegen en omgeving
34. Controle afrastering met verwijsborden
35. Is bouwkeet bereikbaar vanaf openbare weg
36. Controle maatvoering, verklikpunten

D. Nacontrole
37. Vaststellen schade aan oorspronkelijke situatie
38. Borging rooilijnmaatvoering, eventueel peilTechniek