Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Het storten van funderingen, vloeren, wanden, kolommen en balken is een onderdeel van de constructie van het werk. De aannemer is verantwoordelijk voor datgene wat hij moet maken, dus voor de uitvoering. Tegelijkertijd is de hoofdconstructeur verantwoordelijk voor de engineering van de constructie, tenzij in contractstukken dit anders is geregeld.
De bouwbegeleider kan in het toezicht wel taken van de constructeur waarnemen, maar niet zijn verantwoordelijkheid. Hij kan de wapening controleren aan de hand van de tekeningen, maar geen wijzigingen goedkeuren zonder overleg met de hoofdconstructeur. De bouwbegeleider dient de constructeur dan ook op de hoogte te houden van de voortgang en kan hem bij bijzondere zaken verzoeken in het werk een keuring te verrichten.
De inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht heeft bij het project een eigen verantwoordelijkheid, namelijk beoordelen of er conform het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning wordt gebouwd. De bouwbegeleider zal met de aannemer en de inspecteur goed moeten afspreken wat belangrijke keuringsmomenten zijn voor Bouw- en Woningtoezicht.

1. Omgevingsvergunning
Is de omgevingsvergunning aanwezig en dienen vanuit deze vergunning nog zaken aangeleverd te worden in tweede termijn. Meestal de constructieve berekeningen en tekeningen van leveranciers van constructieve elementen.

2. Goedgekeurde tekeningen en berekeningen
De noodzakelijke tekeningen en berekeningen dienen niet alleen te zijn ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, maar dienen voor de start van de uitvoering retour ontvangen te zijn (gestempeld?, heden ten dagen gebeurd dit niet, daar de stukken digitaal retour komen). Indien dit in verband met de voortgang problemen gaat geven, kan de constructeur nadere afspraken maken met de inspecteur. De bouwbegeleider zal voor alle belangrijke onderdelen de status nagaan en de voortgang bewaken.

3. Attesten en certificaten
De benodigde attesten en certificaten moeten op het werk aanwezig zijn voor de start van de uitvoering. De bouwbegeleider zal deze verzamelen en na de oplevering van het project overdragen aan de opdrachtgever. Enkele normen die van toepassing zijn op dit onderwerp zijn:

4. Keuring door de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht
De keuring door de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht verschilt van plaats tot plaats en zelfs binnen één plaats van inspecteur tot inspecteur.
Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de gemeentelijke dienst en staat geheel los van de verantwoordelijkheden van de bouwbegeleider. Deze heeft als taak erop toe te zien dat de inspectie vooraf op de hoogte wordt gesteld van alle belangrijke keuringsmomenten van het project. Het keuren van wapening is zo’n belangrijk moment.Financiën Organisatie