Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Het storten van “in het werk gestort beton” is in de meeste gevallen geen ingewikkelde klus. Als men een ervaren stortploeg heeft, dan behoeft dit weinig toezicht en begeleiding. Ook hier ligt het accent op een complete voorbereiding waarin de bouwbegeleider veel kan sturen. Het begeleiden van de werkzaamheden zowel tijdens de uitvoering van de verschillende onderdelen als na de keuring is van belang om de gevraagde kwaliteit te waarborgen.

1. Gegevensbehoefte schema (GBS)
Van de aannemer wordt een GBS verlangd waarin hij aangeeft welke gegevens hij nodig heeft om de diverse zaken in uitvoering te kunnen nemen. In dit schema zal hij ook de gegevens van installateurs en overige toe leveranciers van tekeningen en onderdelen etc. opnemen.

2. Tekeningenprocedure vaststellen
De tekeningenstroom dient te worden geregeld door middel van een tekeningenroulatieschema (TRS). Hierin dient te worden vastgelegd wie welke tekeningen produceert, wie controleert en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is, en hoe wordt omgegaan met de diverse opmerkingen op de concepttekeningen, wie tekeningen definitief maakt en hoe de distributie op de bouwplaats verloopt.
De bouwbegeleider regelt dat het TRS wordt opgesteld en bewaakt dit via de bouwvergaderingen.

3. Werkplan aannemer
Indien het bestek vereist dat de aannemer een werkplan opstelt inzake dit onderdeel, dan ziet de bouwbegeleider erop toe dat dit alle relevante onderdelen bevat. Dit controleplan verstrekt de bouwbegeleider een handvat om een werkplan inhoudelijk te beoordelen.

4. Bemonstering
Onderdelen die voor bemonstering in aanmerking komen, kunnen bijvoorbeeld zijn: afstandhouders, conussen, installatie-onderdelen en dilatatieprofielen. Maar ook kleurmonster van schoon beton kan hier toe behoren, maar ook andere op te nemen onderdelen zoals instort voorzieningen (ankerrails) om zaken aan op te hangen.
Naast de bemonstering dienen de benodigde attesten en certificaten te worden verstrekt, waaronder die van de betoncentrale en de wapening.

5. Maatregelen ten aanzien van weersomstandigheden
De aannemer dient aan te geven welke maatregelen hij denkt te nemen bij extreme temperaturen. Dit kan lichte of matige nachtvorst zijn maar ook tropische temperaturen. De voorstellen van de aannemer dienen te worden getoetst door de constructeur. Verder zal de aannemer de partijen (constructeur, bouwbegeleider, bouw en woningtoezicht) vooraf op de hoogte stellen van de maatregelen, zo is de aannemer in staat tijdig in te grijpen zonder dat er nog overleg noodzakelijk is.
Zowel in NEN-EN normen als in CUR aanbevelingen en BRL’s zijn maatregelen te vinden wat te doen bij extreme temperaturen.

6. Reservematerieel
De aannemer zal reservematerieel beschikbaar moeten hebben. Als een trilnaald het begeeft zonder dat er een 2e aanwezig is, dan heeft hij een probleem. Ook bouwstroom en bouwwater dienen geregeld te zijn.

7. V&G plan uitvoering
Indien inzake dit controleplan niets is geregeld in het V&G plan ontwerp, dan dient dit in het V&G plan uitvoering te worden aangevuld met dit specifieke onderdeel. Dit kan ook aan de orde zijn als bijvoorbeeld het betonstorten wordt uitbesteed aan een onderaannemer, deze aannemer maakt dan een aanvulling op het V&G plan uitvoering. Hierin moeten zaken vermeld staan als stormvoorzieningen van de bekisting en van de vers gestorte wanden, het schoonhouden van de werkplek en verlichting. Maar ook bij langdurige werk onderbrekingen zoals vakanties, zullen besproken moeten worden welke maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot beschermen van stekwapening, sparingen etc.

8. Planning
De bouwbegeleider ziet erop toe dat er een (deel) planning wordt opgesteld. Hierin is de routing van de betonstort aangegeven. Aan de hand van deze planning kan een stortschema worden opgesteld. Dit kan een wekelijks overzicht zijn van de productie en kan als indicatie worden verzonden naar Bouw- en Woningtoezicht. Wel is het belangrijk dit met de inspecteur door te spreken. De bouwbegeleider kan zijn eigen controlewerkzaamheden hierop afstemmen.

9. Uitvoering
Bij het instorten van consoles ten behoeve van het later aanbrengen van bijvoorbeeld balkonelementen, zullen de consoles moeten worden onderstempeld. Hierover dient overleg met de constructeur plaats te vinden. Bekisting en overig materieel dienen na het storten van de beton te worden gereinigd.

10. Maattolerantie
De bouwbegeleider dient met de aannemer door te spreken hoe zal worden omgegaan met de maattolerantie, gebaseerd op de desbetreffende bestekartikelen. De uitvoering zal voor en na de stort controleren of de bekisting te lood en of op hoogte staat.

11. Informatie over beton
Het verkrijgen van informatie over het storten van beton is te vinden op het internet onder andere bij VOBN.Regelgeving Planning