Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De uitgangspunten zijn het bestek en de bestektekeningen of de contractstukken met de aannemer. Bij koopwoningen kunnen ook de verkoopbrochures onderdeel zijn van het contract.
Op basis van deze gegevens dient de architect en constructeur de werktekeningenfase op te starten. Plattegronden, gevels, doorsneden en details, alsmede kozijntekeningen moeten worden uitgetekend, gecontroleerd en definitief gemaakt. Ook de installatie adviseur zal zijn tekeningen gemaakt moeten hebben, welke dan door de aannemer als uitgangspunt zullen worden gebruikt voor een verdere uitwerking door de installateur.
Deze tekeningen kunnen al in een eerder stadium zijn geproduceerd als onderdeel van het contract met de aannemer.

1. Uitgangspunten ontwerpfase
In de ontwerpfase dient er een analyse te worden gemaakt van het ontwerp en de draagstructuur. Hieruit zal naar voren moeten komen welke methode het meest gunstigst is. Het is ook mogelijk dat pas na aanbesteding de aannemer met een optimalisatie komt; hierdoor kunnen doorsneden en details gaan wijzigen. Hier beperken we ons op de methode waarbij er onderdelen van de draagstructuur in het werk worden gestort.

2. Eisen aan in het werk gestort beton
Het is zaak om vooraf vast te stellen aan welke eisen de uiteindelijke betonwand of vloer moet voldoen. We kunnen vaststellen dat betonwanden welke in het zicht komen een andere afwerkingsniveau krijgen dan een funderingsbalk die uit het zicht blijft. Het is dus zaak om vooraf een aantal uitgangspunten/eisen vast te leggen, o.a. valt te denken aan:

3. Werktekeningen architect
Met name de plattegronden, doorsneden en detailleringen moeten volledig zijn afgerond alvorens de aannemer kan beginnen met zijn productietekeningen.

4. Werktekeningen constructeur
Aansluitend hierop, parallel of reeds in een eerder stadium, zullen de plattegronden, doorsnede en detailleringen door de constructeur moeten worden uitgewerkt. De sparingen, de wapening en overige op te nemen onderdelen moeten bekend zijn en op tekening zijn verwerkt. Tevens zullen de berekeningen aanwezig moeten zijn; alles gereed voor indiening bij de gemeente. Dit komt voort uit de omgevingsvergunning, waarin nadere eisen zijn gesteld om in tweede termijn zaken aan te leveren.

5. Tekeningen installatie adviseur
Ook de installatie adviseur zal vanuit zijn discipline de informatie moeten leveren middels tekeningen over op te nemen onderdelen in vloeren en wanden. Op basis hiervan kan de constructeur bepalen of er extra wapening moet worden toegepast. Deze uitgangspunten zijn ook voor de installateur van belang in de uitwerking van de installatie.

6. Werktekeningen installateurs
Op basis van de vormtekeningen van de constructeur kunnen de installateurs de wand en vloer tekeningen verder uitwerken tot werktekeningen. Ook het kopers wensen moet op de definitieve tekeningen van de installateur staan vermeld.

7. Productietekeningen betonwanden en vloeren aannemer
Het kan zijn dat de bestaande tekeningen voor de hoofdaannemer voldoende zijn om de wanden en de vloeren in het werk te kunnen storten. Veelal zal worden gekozen voor separate wand en vloertekeningen, zodat de stel- en betonploeg met een handzaam formaat tekening kan werken waarop alle informatie staat die zij nodig hebben. Vaak zullen de bekistingsleverancier of de materieeldienst complete draaiboeken maken. Het mogen duidelijk zijn dat alle wapeningstekeningen en berekeningen ter controle aan de hoofdconstructeur moeten worden aangeboden.

8. Productietekeningen prefab onderdelen aannemer
Soms worden prefab betononderdelen meegestort met de betonwanden en vloeren. Denk hierbij aan consoles voor de oplegging van balkons. Dat houdt in dat ook deze onderdelen dienen te zijn uitgewerkt, besteld en geleverd op het werk voordat de 1e betonwand of vloer kan worden gestort.Inleiding Financiën