Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Naast de gebruikelijk attesten en KOMO-certificaten heeft men hier voornamelijk te maken met de eisen van het bevoegd gezag. De bouwbegeleider zal de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht op de hoogte stellen van de keuze van de architect en, indien het gaat om een brandwerende muur, goedkeuring verzoeken van het type steen. Ook de aansluitingen worden getoetst aan de geëiste brandwerendheid.

1. V&G-deelplan
Indien er sprake is van een onderaannemer die het metselwerk gaat uitvoeren, kan het voorkomen dat het V&G-plan uitvoering van de hoofdaannemer een aanvulling behoeft, een V&G-deelplan. De hoofdaannemer kan hiervoor een onderlegger beschikbaar stellen. Het V&G-deelplan is dat deel uit het totale V&G-plan dat door elke werkgever voor de eigen werkzaamheden moet worden ingediend. Iedere werkgever dient een algemene risico inventarisatie en -evaluatie van zijn bedrijf (RI&E) te hebben, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak waarin de maatregelen zijn aangegeven.

2. Berekeningen doorsturen naar Bouw- en Woningtoezicht
Voordat met de uitvoering van het metselwerk kan worden gestart, dient de bouwbegeleider zich ervan te overtuigen dat alle noodzakelijke berekeningen bij Bouw- en Woningtoezicht zijn ingediend en dat er van deze afdeling toestemming is om de glazen bouwstenen te mogen verwerken.

3. Attesten en verwerkingsvoorschriften
Het vergaren van de attesten en verwerkingsvoorschriften dient door de aannemer te worden geregeld. De bescheiden dienen aan de bouwbegeleider te worden overhandigd voor de bemonstering en de verificatie met de contractstukken.

4. Garanties
Bij het vooraf verstrekken van de garanties, kan het wenselijk zijn om de vorstbestendigheid aan te laten tonen door het uitvoeren van een vriesproef. Sommige stenen hebben een gelaagde structuur die van invloed kan zijn op hun vorstbestendigheid.Financiën Organisatie