Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De organisatie rondom de glazen bouwstenen is vrij overzichtelijk, mits men de hoofdlijnen goed blijft volgen. In dit kader hebben we het alleen over glazen bouwstenen met mortel, dus in het werk opgebouwde wanden. Indien men echter uitgaat van prefab elementen, dan moet de planning van de aannemer inzicht geven wanneer deze elementen worden aangevoerd. Het kan zijn dat deze elementen per bouwlaag met een bouwkraan moeten worden geplaatst omdat dit in een later tijdstip niet meer mogelijk is.

1. Vaststellen tekeningenprocedure
De bouwbegeleider ziet erop toe dat er een logische tekeningenprocedure wordt opgesteld, waarbij wordt aangegeven wie wat controleert en hoeveel tijd beschikbaar is voor de productie van en de controles op de tekeningen.

2. Bemonstering
De glazen bouwstenen moeten tijdig worden bemonsterd en worden goedgekeurd. Het hierover genomen besluit gaat vooraf aan het definitief maken van de werktekeningen van de architect.

3. Berekening
Indien er sprake is van een dragende wand, dan zal de constructeur of zelf een berekening op stellen, of de berekening van de leverancier controleren. In beide gevallen zal hij de berekening indienen bij Bouw- en Woningtoezicht en is goedkeuring nodig voordat met de uitvoering kan worden gestart. Dit geldt ook in het geval dat er sprake is van brandwerende en of geluidwerende wanden; berekeningen moeten aantonen dat hetgeen gemaakt gaat worden voldoet en is goedgekeurd.

4. Verwerkingsvoorschriften
Van het type glazen bouwsteen dienen de verwerkingsvoorschriften aanwezig te zijn tijdens de bemonsteringsfase en uitvoeringsfase. Op dat moment kunnen de eventuele consequenties worden gewogen.

5. Aansluitingen
Indien er sprake is van een brandwerende scheiding, dan moeten ook de aansluitingen in overeenstemming zijn met de brandwerendheid. Zo moet een kitsoort in een dilatatie dezelfde weerstand hebben als de glazen bouwstenen wand. De aansluitingen boven een verlaagd plafond moeten hieraan eveneens voldoen.

6. Beschermende maatregelen
Vooraf dient te worden vastgesteld of er beschermende maatregelen nodig zijn en zo ja, in welke vorm.

7. Reinigingsadvies
Tot een complete afwerking van dit onderdeel behoort een reinigingsadvies. Het wil nog wel eens voorkomen dat er een cementsluier aanwezig is op de glazen bouwstenen. Dit kan worden voorkomen door direct na het metselen en het afvoegen alle cementresten grondig te verwijderen. Cement kan het glas aantasten doordat het een etsend effect heeft.Regelgeving Planning