Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De werkzaamheden van het gasbedrijf zullen in de meeste gevallen niet op zichzelf staan. Het streven is om de nutsvoorzieningen gecoördineerd aan te leggen. Voor de bouwbegeleider is het belangrijk om in een vroeg stadium uit te zoeken hoe de nutsvoorzieningen geregeld zijn. In overleg met de aannemer moet direct na het opstarten van het project een algemene coördinatievergadering worden belegd, specifiek voor de nutsbedrijven. Hierin worden de hoofdlijnen van het project besproken, de planning doorgenomen en de meterkastopstellingen besproken. De gasinstallatie is onderdeel van deze bespreking. In algemene zin moet ook de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase worden besproken.

1. Meterkasten
Voor de zekerheid kunnen de meterkastindelingen aan de orde worden gesteld. Soms geven gespiegelde woningen nog wel eens misverstanden. Vaak zijn de meterkasten niet gespiegeld uitgevoerd.

2. Opdrachtverlening aansluitingen
De opdrachtgever zal in de meeste gevallen opdracht moeten verlenen aan de nutsbedrijven voor het aanleggen van de dienstleidingen tot in de meterkast. Houd rekening met een tijdsbestek van 13 weken tussen het indienen van de aanvraag en de uitvoering.

3. Coördinator
Veel gemeenten kennen een coördinator voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Deze persoon is aanspreekbaar voor de bouwpartners in zaken als uitvoering en planning. Het achterliggende doel van deze coördinerende functie is om de werkzaamheden van de nutsbedrijven zelf beter te coördineren. Men kan hierbij denken aan water,- gas,- elektra,- stadsverwarming,- telefoon- en kabelaansluitingen en de riolering.

4. Meters
Per project moet worden nagedacht over het plaatsen van de meters. Het meest praktisch is de situatie waarbij de toekomstige bewoners zelf de meters aanvragen bij de nutsbedrijven. Maar in de meeste gevallen heeft men dan geen controle meer over de situatie en moet men afwachten of de meters voor de oplevering geplaatst worden. De meter is noodzakelijk voor het in bedrijf stellen en testen van de verwarmingsinstallatie. Vaak zal de aannemer de meters collectief aanvragen en laten overschrijven op de dag van de oplevering, waarbij de meterstanden worden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. Bij huurwoningen zal de eigenaar van het gebouw deze meters collectief kunnen aanvragen.

5. Planning
Met de nutsbedrijven moet in de afbouwfase intensiever contact worden onderhouden. Het moment van invoeren van dienstleidingen en het plaatsen van meters vraagt een nauwkeurige afstemming, zeker in de winterperiode waarbij weersomstandigheden een vertragende rol kunnen spelen.

6. Keuring
Bij de nutsbedrijven moet worden nagegaan hoe men omgaat met het gereed melden en het keuren van de installatie. Meestal zal de SEI-erkende installateur zelf de keuring verrichten en zullen de nutsbedrijven geen inspecties meer houden.Regelgeving Planning