Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Bij problemen of schades na de onderhoudsperiode kan een beroep worden gedaan op de garantie van de aannemer. Men heeft hoe dan ook te maken met garantievoorwaarden en uitsluitingen. Er wordt bijvoorbeeld geen garantie verstrekt bij onoordeelkundig gebruik. Of indien geen of niet tijdig onderhoudsinspecties zijn uitgevoerd. Afgezien van de Nederlandse wetgeving, is er geen andere regelgeving dan het bestek en de product¬gebonden garantievoorwaarden. Soms wordt verwezen naar garantievoorwaarden van een branche-organisatie. De gebouweigenaar zal het daarmee moeten klaren.

1. Verstrekking conceptgarantie
De aannemer kan formeel pas werk uitbesteden nadat hij goedkeuring heeft van de voorgestelde onderaannemer van de opdrachtgever. Dat is ook het moment om een concept garantieverklaring te verstrekken. De bouwbegeleider dient te controleren of de eventuele bijbehorende voorwaarden niet strijdig zijn met de bestekuitgangspunten. Door het afgeven van een conceptgarantie-verklaring verklaart de desbetreffende onderaannemer tenminste dat hij zich conformeert aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in bestek en tekeningen. Voordat de werkzaamheden aanvangen dient de onderaannemer zich ervan te overtuigen dat de gevraagde garantie en de “ondergrond” (=hetgeen waarop hij zijn product op aanbrengt) voor hem acceptabel is om zijn garantie te kunnen waarmaken.

2. Verstrekking definitieve garantie
Bestekmatig is voorzien dat garantie op onderdelen moet worden verstrekt vóór de opleveringsdatum. Deze verklaringen dienen tijdens de oplevering compleet te zijn. Dat betekent dat ruim voor de oplevering begonnen moet worden met het verzamelen van deze verklaringen.

3. Start garantietermijn
De UAV spreekt van een ingangsdatum na gereedkomen van het werk of de levering van een onderdeel. Dit kan inhouden dat verschillende data gelden voor één project. De garantie en waarborgregelingen gaan meestal in ná het einde van de onderhoudsperiode. Dit heeft betrekking op de woningbouw en de onderhoudstermijn is meestal 3 maanden na oplevering. De reden hiervoor is, dat de aannemer 3 maanden de tijd heeft om de opleveringspunten te verhelpen. Voor alle andere werken dient in het bestek de ingangsdatum van de garantie helder te worden vastgelegd. De meest logische ingangsdatum van de garantietermijnen is de dag van oplevering, voor het gehele werk en voor alle geleverde onderdelen.

4. Vroegtijdige ingebruikname
Indien de aannemer bepaalde onderdelen vroegtijdig in gebruik wenst te nemen, dan moet als voorwaarde worden gesteld dat dit ten opzichte van de opdrachtgever geen wijziging van de ingangsdatum van de garantie mag inhouden. Bijvoorbeeld het in gebruik nemen van een liftinstallatie ten behoeve van eigen personeel of een verwarmingsinstallatie om door te kunnen werken tijdens een winterperiode.

5. Geen garantie
Indien de aannemer meent dat voor een in het bestek beschreven en/of getekende specificatie een garantie niet kan worden afgegeven, dan dient hij een specificatie te overhandigen waarmee de garantie wel kan worden afgegeven. De eventuele extra kosten dienen in de aanneemsom te zijn begrepen.Financiën Organisatie