Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De basis van de garanties worden vastgelegd in het bestek. Het te garanderen onderdeel staat in hoofdstuk 01.02.22 aangegeven met één regel, inclusief de termijn. Als het even mee zit, bevat het bestek ook nog een modelgarantieverklaring. Besteksmatig is de zaak daarmee goed geregeld. Waar kan het dan mis gaan? Uiteraard in het vervolgtraject. Een fabrikant van bijvoorbeeld aluminium kozijnen wordt door de aannemer gecontracteerd en deze biedt zijn werk aan conform de voorwaarden van de fabriek. Of, in dit voorbeeld, conform de VMRG-voorwaarden. Deze zijn anders dan het bestek vraagt. Het bestek spreekt niet van een afbouwende garantie, de fabrikant vaak wel. Door het accepteren van een bepaald fabricaat moet ervoor worden gewaakt, dat men daarmee ook de garantietermijn en voorwaarden van die fabrikant accepteert.

1. Programma van Eisen
Voor het schrijven van het bestek geldt het PvE van de opdrachtgever als uitgangspunt. Dit geldt dus ook voor de garantietermijnen. Is in dit PvE geen aandacht geschonken aan garanties, dan dient dit separaat met de opdrachtgever te worden besproken. De bestekschrijver kan in dat geval zelf een voorstel formuleren, bijvoorbeeld een garantietermijn van 10 jaar voor alle zaken die betrekking hebben op de gevels en het dak.

2. Besteksartikelen
Het hoofdstuk 01.02.22 gaat over garantietermijnen. De bestekschrijver dient ervoor te waken dat elders in het bestek niet opnieuw wordt gesproken over garantietermijnen, om te vermijden dat artikelen elkaar gaan tegenspreken. Wat echter meer en meer voorkomt, is dat garantietermijnen vermeld staan bij het desbetreffende onderdeel. Men kiest hiervoor, omdat bij uitbesteding van werken door de aannemer altijd de complete informatie van dat onderdeel vermeld staat. In dat geval dient de bouwbegeleider voor zichzelf een overzicht samen te stellen.

3. Modelgarantieverklaring
Deze dient te worden opgenomen in het bestek. Op het moment dat deze is vastgelegd, behoeft niet meer te worden onderhandeld over de separate garantietermijnen. Een absolute voorwaarde is dat elke fabrikant/leverancier deze modelgarantieverklaring invult en voor de uitvoeringsfase in concept overhandigt. De aannemer dient er op toe te zien dat de modelgarantieverklaring correct wordt ingevuld door zijn onderaannemer en/of leverancier; aannemer dient de gevraagde garantietermijn te garanderen.

4. Garantie en waarborgregeling
Men dient zich te realiseren dat de garantieperioden genoemd door partijen die een garantie en waarborgcertificaat verstrekken, veelal korter zijn dan de in de bouw geldende garantieperioden. Vanuit dit perspectief lijkt het niet logisch deze in het bestek te vermelden.

5. Onderhoud
De bestekschrijver dient binnen dit onderwerp aandacht te schenken aan de te stellen onderhoudsperioden. Dit heeft een duidelijk raakvlak met de garanties. Indien het PvE geen duidelijkheid verschaft, dan kan hij een voorstel formuleren en dit bespreken met de opdrachtgever.

6. Verzekerde garanties
Voor een aantal onderdelen is het mogelijk om de garantie door een verzekeringsbedrijf te laten accepteren. Men doet dit om in geval van faillissement van een onderaannemer verzekerd te zijn van herstel van de schade. De verzekering wordt afgesloten door de desbetreffende onderaannemer.

7. Garantie voorwaarden
Er zijn opdrachtgevers die geen waarde hechten aan de overeenkomst tussen aannemer en onderaannemers/leveranciers. Zij stellen dat het bestek helder is en dat door het ondertekenen van een contract door aannemer en opdrachtgever de garantie geregeld is. Dit is echter nooit volledig. Bij een garantie behoren nu eenmaal voorwaarden voor, bijvoorbeeld onderhoud en periodieke inspecties. Het is niet zo dat een aannemer gedurende de garantietermijn verantwoordelijk is voor het plegen van onderhoud gedurende de gehele garantietermijn. Dus moeten de voorwaarden van alle onderaannemers/leveranciers met betrekking tot de garantie worden overhandigd op het moment dat de desbetreffende onderaannemer/leverancier ter goedkeuring wordt voorgedragen door de aannemer. Daarnaast is bij een faillissement van de aannemer zijn garantie niets meer waard en valt men terug op de onderliggende garantie van de leverancier / onderaannemer.Inleiding Financiën