Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Het aanbrengen van felsplaatbekledingen is specialistenwerk. Zij moeten het materiaal waarmee ze werken kennen om vakwerk te kunnen maken. Daarnaast zijn er van de verschillende materialen brancheverenigingen waarop een beroep kan en moet worden gedaan als men als bouwbegeleider te maken krijgt met dit onderdeel.

1. Wijze van aanvoer en beschermen
De aangevoerde materialen moeten worden gekeurd bij aanvoer en voordat deze in het werk worden aangebracht. Na goedkeuring kan de verwerking starten en volgt een keuring van het verwerkte product. Bij de tijdelijke opslag van de materialen moet worden voorkomen dat deze vuil worden, bijvoorbeeld door slecht onderhouden bouwwegen of door transport van beton. Helaas kan men geen beroep doen op normbladen, deze zijn er niet.

2. Tijdstip van monteren
Het materiaal is uitermate kwetsbaar voor aantasting door cement. Ten eerste is cement moeilijk te verwijderen en ten tweede kan cement het oppervlak etsen. Daarom moet erop worden toegezien dat deze risicovolle bewerkingen hebben plaatsgevonden.

3. Detaillering
Indien boven de felsplaatbekledingen beton- of metselwerk aanwezig is, dan kan regenwater de platen mogelijk vervuilen. Daarom moet een gootconstructie het regenwater afvoeren. Vraag om een uitgewerkte detaillering van dakopstanden en dakdoorvoeringen.

4. Kitwerk
Naast het gebruik van het juiste type kit (dat het materiaal niet aantast) is het belangrijk dat het aanbrengen van de kit op een goede wijze gebeurt.

5. Maatvoering
Vooraf moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de hoofdmaatvoering. Ook door de architect aangegeven verbanden van bijvoorbeeld dwarsnaden moeten door deze maatvoerder worden aangegeven. Soms is maatvoeren lastig, bijvoorbeeld door een bolvormig uiterlijk. In dat geval moeten er vooraf afspraken worden gemaakt voor de beoordeling van de maatvoering, bijvoorbeeld door aanwezigheid van de architect te plannen op het moment van beoordeling.

6. Achterconstructie
Belangrijk voor het eindresultaat is de strakheid van de achterconstructie. Daarom is het verstandig deze separaat te keuren voordat met de felsplatenbekleding wordt gestart. Tijdens deze keuring kan ook de isolatie worden gekeurd. Direct na het starten van de werkzaamheden moet worden gecontroleerd of het uiterlijk overeenstemt met de bemonstering. Controleer ook de mogelijkheid van het ventileren van de ruimte tussen achterconstructie en beplating.Planning Inspectielijst