Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Een juiste volgorde in het proces is bepalend voor de snelheid waarmee een proces kan worden afgerond. Eerst een felsplaatbekleding uittekenen en daarna de kozijnen is precies de omgekeerde volgorde.

1. Vaststellen tekeningenprocedure
De bouwbegeleider moet zo vroeg mogelijk een tekeningenprocedure afspreken met een daarbij behorende tekeningenplanning. De gegevens kunnen door de aannemer worden aangedragen, eventueel worden opgesteld en bewaakt.

2. Berekeningen
De constructeur moet vroegtijdig berekeningen maken waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. De leverancier moet vervolgens een complete berekening maken.

3. Planning
Al in een vroeg stadium moet worden overlegd in welke fase de felsplaatbekleding het best kan worden gemonteerd. Ook moet rekening worden gehouden met de steigers rondom en ten behoeve van de aan te brengen felsplaten: maximaal een halve meter onder de dakrand. Tevens moeten de overige werkzaamheden die op het dak moeten worden uitgevoerd nauwkeurig in beeld worden gebracht. Wie sluit de rioolbeluchting aan, de rookgasafvoer, de luchttoevoer- en afvoerkanalen? En wie klopt het lood aan?

4. Bemonstering
Het is raadzaam om vooraf een monster van de felsplaatbekleding aan te vragen. Omdat veel fabrikanten felsplaten produceren onder hun eigen merknaam, moet er worden geleverd met een productcertificaat en attest. Ook isolatie, parkers, volgringen, klangen, doorvoeringen enz. moeten tijdig worden bemonsterd zodat goedkeuring van de bouwdirectie kan worden verkregen. Indien bevestigingsmaterialen zichtbaar worden in de gevel, dan ook dit onderdeel laten zijn van de bemonstering.

5. Branche-informatie
Voor het ontwerpen, uitwerken en verwerken op de bouwplaats, is de informatie van de branchevereniging (Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken) een nuttig en bijna onmisbaar instrument. Deze informatie moet tijdig worden aangevraagd, tenminste vóór de goedkeuring van de diverse tekeningen.

6. Op te nemen onderdelen
Vooraf moet duidelijk zijn of er voorzieningen moeten worden aangebracht in, op of aan de felsbekledingen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan doorvoeringen van cv of riool, aarding of bliksembeveiliging, schoonmaakvoorzieningen en gootbeugels.

7. Spanningscorrosie
We kennen het verschijnsel van spanningscorrosie: het minder edele metaal wordt aangetast door het edelere metaal. Zink en lood verdragen elkaar niet, hoe wordt dit bijvoorbeeld opgelost bij alle aansluitingen van opgaand metselwerk? Hoe gaat men om met een aluminium dak met zinken gootstukken rondom een dakraam, of met verzinkte gootbeugels? En welk bevestigingsmateriaal wordt er gebruikt?Regelgeving Planning