Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen. De uitzettingscoëfficiënten van de verschillende materialen brengen beperkingen met zich mee, en materialen zijn produceerbaar tot bepaalde maximale afmetingen.

1. Materialisering
Felsplaten zijn er in vele soorten en maten. Vooraf zal daarom een keuze moeten worden gemaakt voor het materiaal, doorgaans op esthetische basis. Wordt het koper (duurder), zink of aluminium (in vele uitvoeringen verkrijgbaar), en voor welke profilering wordt gekozen? Daarnaast moet rekening worden gehouden met de eisen van de plaatselijke welstandscommissie.

2. Detaillering
Al tijdens het ontwerp moet worden nagedacht over de detaillering van de beplating. Wat is de meest optimale opbouw van de dakconstructie, rekening houdende met bijvoorbeeld voldoende ventilatie en een waterdichte detaillering? Zeker bij rondgaande naden, waarbij een horizontaal detail overgaat in een verticaal detail of een bovendetail in een onderdetail; de waterdichtheid kan dan een uitdaging zijn.

3. Werktekeningen
De verschillende materialen hebben hun eigen standaard afmetingen en detailleringen. Bij het uitwerken van de werktekeningen moet hier rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld bij de plaatverdeling. Baanbreedtes, begin- en eindpunt, felsnaden en dwarsnaden moeten uitvoerig worden aangegeven en gedetailleerd. Ook de kozijntekeningen kunnen onderdeel zijn van de aansluitingen van de felsplaatbekleding. Om die reden moeten de kozijntekeningen en de details gereed zijn voordat een leverancier zijn eigen tekenwerk opstart, indien dat is overeengekomen.

4. Werktekeningen leverancier
De werktekeningen van de felsbeplating worden doorgaans door de leverancier gemaakt. Deze tekeningen zullen aan de tekeningen van de architect moeten worden getoetst op eventuele verschillen.

5. Berekeningen
De leverancier zal door middel van berekeningen moeten aantonen dat het ontwerp en de uitwerking voldoen aan de gestelde eisen. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor de controle en indiening bij de gemeente. De daken zullen onder andere op sneeuw- en windbelasting berekend worden en ook het ankerplan van de leverancier zal hieraan getoetst worden. Door de geringe massa van een felsplaten dak kan de dakconstructie aanzienlijk lichter worden uitgevoerd. Deze moet echter wel voldoende stijf worden uitgevoerd, omdat onregelmatigheden in de strakheid van het geheel bij felsplaten bekleding veel sneller zichtbaar zijn.

6. Toepasbaarheid
Felsplaatbekledingen hebben ook hun beperkingen. Bij woningbouw kunnen we ervan uitgaan dat het dak niet beloopbaar is. Het ontwerp moet voorzien in het voorkomen dat men op het dak moet zijn voor bijvoorbeeld een schoorsteenlekkage of het plegen van schilderwerk aan kozijnen.

7. Geluidseisen
Is er iets vastgelegd over geluid dat bijvoorbeeld kan ontstaan bij een hagelbui; wat is toelaatbaar en wat niet? In hoeverre kunnen optredende vormveranderingen geluidshinder veroorzaken? Deze aspecten moeten worden uitgezocht voordat er klachten door ontstaan. Ook de geijkte details bij bouwmuur-aansluitingen moeten kritisch worden beoordeeld. Houd rekening met flankerende geluidsoverdracht, pas bijvoorbeeld een geïsoleerde achterconstructie toe.Inleiding Financiën