Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Het aantal hemelwaterafvoeren en bijbehorende afvoercapaciteit wordt bepaald overeenkomstig toepassing van de norm NEN 3215 en de richtlijn NTR 3216. Het aantal noodoverlopen, de bijbehorende afvoercapaciteit en locatie worden bepaald overeenkomstig de NEN 6702. Een actueel artikel in deze norm heeft betrekking op de wateraccumulatie berekening. In het recente verleden zijn er platte daken bezweken door een ophoping van regenwater dat niet of niet op tijd werd afgevoerd. VROM heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken en daaruit viel af te leiden dat deze berekening in een aantal gevallen niet was uitgevoerd.

1. Wateraccumulatie
Het uitgangspunt voor deze berekening is 13 mm neerslag in 5 minuten oftewel 156 mm in een uur. Hierop moet dus de constructie van een dak op worden berekend. Overleg met de constructeur is dus absoluut noodzakelijk om na te gaan hoe dit is verwerkt in de dakconstructie.

2. Afschot platte daken
Als onderdeel van de afvoercapaciteit van het regenwater moet ook aandacht worden geschonken aan het afschot van platte daken. De minimale eis bedraagt volgens de NEN 6702 1,6% oftewel 16 mm/m¹.

3. Berekening vacuümsysteem
Een vacuümsysteem moet worden berekend door de fabrikant van het systeem. In de eerste plaats om te bepalen hoeveel afvoeren nodig zijn en welke diameters de afvoerleidingen moeten krijgen. De bouwbegeleider moet erop toezien dat aansluitend op deze berekening ook een berekening wordt opgesteld ten behoeve van de noodafvoer capaciteit.

4. Berekening traditioneel systeem
De berekening van een traditioneel systeem moet door de installateur van de hemelwaterafvoeren worden opgesteld en ter goedkeuring te worden ingediend bij de constructeur. Daarna kan deze worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht.Financiën Organisatie