Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Met betrekking tot de organisatie zal het accent gelegd moeten worden op de benodigde berekeningen. Daarnaast is een tekening van het dakafschot bij platte daken belangrijk. Ook de detaillering van de dakgootconstructie verdient speciale aandacht van de bouwbegeleider.

1. Bestektekeningen en bestek
De contractstukken moeten inzicht verschaffen in de toe te passen systemen. Wordt er wel of geen vacuĆ¼msysteem toegepast? Worden HWA’s aan of in de gevels aangebracht of komen deze in speciale schachten? Is er een bestektekening waarop het afschot is bepaald?

2. Aanvragen aansluiting op gemeenteriool
Bij de opdrachtgever moet worden nagegaan of de rioolaansluitingen zijn aangevraagd bij de gemeente, uitgaande van het feit dat de infrastructuur reeds aanwezig is. Soms moet zelfs die nog worden aangelegd. Ook moet uitsluitsel komen over het afvoeren van hemelwater of lozing op eigen terrein.

3. Vooroverleg met de nutsbedrijven
Tijdens het vooroverleg met de nutsbedrijven inzake de nutsaansluitingen moet ook de riolering aan de orde worden gesteld. Routing en planning van de aansluitingen moeten hierbij in grote lijnen worden aangegeven door de aannemer.

4. Afschot platte daken
In het algemeen staat men voor de keuze om een tweedimensionaal of een drie dimensionaal afschot te kiezen. Bij een tweedimensionaal afschot kan het dak een nullijn krijgen waardoor als het ware een soort goot op het dak zelf wordt geformeerd. Deze goot moet dan verdiept worden uitgevoerd. De noodoverlopen moeten een relatie hebben met deze nullijn. Bij een driedimensionaal afschot is er geen nullijn maar is er een nulpunt of zijn er meerdere nulpunten. De noodafvoeren worden dan meestal direct in de nabijheid van de hwa’s aangebracht en steken dan bijvoorbeeld 50 mm boven de dakbedekking uit.

5. Werkplattegronden
De bestektekeningen moeten worden uitgewerkt in de werkplattegronden. Een dakplattegrond is noodzakelijk bij platte daken. Hierop moeten ook alle installatiecomponenten worden aangegeven, zoals een koelinstallatie of een glazenwasinstallatie. Op basis van deze gegevens moet een afschot worden aangegeven zoals dat in het werk moet worden uitgevoerd. Het verdiept aanbrengen van hwa’s moet hierop reeds worden aangegeven. Ook de details moeten in deze fase worden gecompleteerd, met name een dakgootdetail. Wellicht dat dit detail nog ter discussie komt bij de uiteindelijke detaillering van de leverancier van de dakelementen.

6. Tekeningen en berekeningen
De installateur moet op basis van deze gegevens een berekening opstellen voor de aantallen hwa’s en de noodoverlopen, de locatie ervan en de exacte hoogtes. De noodafvoeren moeten een separaat leidingsysteem krijgen en de uitmonding van dit systeem moet op een in het oog springende plaats komen. De noodoverlopen mogen niet op de riolering worden aangesloten.

7. Aanlevering dakdoorvoeringen en noodoverlopen
Soms is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de levering van de bedoelde materialen. Het komt voor dat deze onderdelen bij de dakbedekking zijn ondergebracht en dat toch wordt besloten deze door bijvoorbeeld de loodgieter te laten aanleveren.Regelgeving Planning