Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Het is sterk afhankelijk van de locatie, de grootte en de differentiatie van het terrein tot in welke mate noodzakelijke grondaanvullingen gelijk worden gedaan. Immers, als er bouwdelen worden gesloopt waaronder kelders, dan kan het praktisch zijn voor de latere nieuwbouw om nog geen grond aan te vullen, zeker als er weer ene kelder of verdiepte fundering zal worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van nieuwe nutsvoorzieningen. Per situatie moet worden bekeken in welk stadium e.e.a. het beste kan plaatsvinden.

1. Afkoppelen nutsvoorzieningen
Voordat met de sloopwerkzaamheden kan worden aangevangen, dienen alle nutsleidingen te worden afgekoppeld. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs tot de terreingrenzen noodzakelijk zijn.

2. Opnemen/beschermen bestaande bestrating
Vooraf moet bekend zijn of er sprake is van handhaving van (gedeelten van) bestaande bestrating. Besproken moet worden hoe deze gedeelten te beschermen en tot wanneer; en hoe er hersteld moet worden.

3. Gesorteerd afvoeren van sloopmateriaal
Schoon puin, schoon hout en metalen zijn de meest in het oog springende materialen om gescheiden af te voeren. Metalen zijn nader te scheiden naar herkomst, bijvoorbeeld aluminium, koper, zink en lood. Daarnaast moet asbest (na inventarisatie) apart worden verwijderd en afgevoerd, door een gespecialiseerd bedrijf. Ook het toezicht op deze werkzaamheden is een specialisme.

4. Opslag grond
Indien grond van het terrein moet worden afgevoerd, hetzij in een tijdelijk depot, hetzij definitief, dan moeten hiervoor de nodige zaken worden geregeld. Zeker als het gaat om in meer of mindere mate vervuilde grond. Er moet tevens een sluitende administratie worden bijgehouden van de afgevoerde grond. Indien grond op het terrein wordt opgeslagen omdat dat later weer kan worden hergebruikt, dan moet per grondsoort een apart depot worden aangewezen.

5. Tijdelijke drainage of bronbemaling
Indien men kan voorzien dat men sloopwerkzaamheden moet verrichten tot onder het grondwaterniveau, dan kan een tijdelijke drainage of bemaling noodzakelijk zijn. Men zal een inschatting moeten maken van hoeveelheden per dag/week en een periode vaststellen van de totale duur van de wateronttrekking. Pas dan kan men vaststellen bij wie een melding moet worden gedaan. Bij een bemaling of een bronbemaling horen een aantal reservevoorzieningen die moeten voorkomen dat bij een storing in de pompen, de put weer volloopt. Zie controleplan 05.62.

6. Tijdelijke retourbemaling
In sommige gevallen kan een retourbemaling noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om schade aan omliggende bebouwing of vegetatie te voorkomen. Hierbij kunnen nadere eisen worden gesteld aan het plaatsen van peilbuizen en het meten van hoeveelheden water. Waterschap en milieudiensten houden hierop toezicht en kunnen vooraf de nodige informatie verschaffen.

7. Tijdelijke damwand
Indien het bestek voorziet in een tijdelijke damwand, dan moet worden overwogen alsnog proefsleuven te maken om te controleren of er geen kabels en leidingen aanwezig zijn. Zeker als men dicht bij erfgrenzen terechtkomt met damwanden. Veelal dient men dan ook tegelijkertijd te kijken naar de punten 5 en 6.

8. Aanvullingen
Ook voor aan te voeren grond en zand geldt dat er schoongrondverklaringen beschikbaar moeten zijn. Bedrijven die grond en zand aanvoeren dienen deze verklaringen te overhandigen.Planning Inspectielijst