Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De regelgeving is van invloed op wat men van plan is te doen. De omgevingsvergunning brengt vaak haar eigen regels met zich mee. Daarnaast stuurt de omgevingsvergunning nu de andere vergunningsonderdelen aan zoals een lozingsvergunning, water onttrekking en de bijbehorende goede administratie van de afgevoerde hoeveelheden water.

1. Aanvragen omgevingsvergunning
In deze fase zal de benodigde omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd, hiertoe dient men een aantal zaken aan te leveren. Nadat men inzicht heeft in de proceduretijd voor het verlenen van een vergunning, kan men dit een plaats geven in de planning.
In de omgevingsvergunning worden de meest voorkomende vergunningen geregeld, indien deze van toepassing zijn: sloopvergunning, kapvergunning, vergunning voor het ontrekken van grondwater en het lozen van oppervlaktewater, en eventueel een vergunning voor de routing als er een verkeersomleiding moeten worden gerealiseerd. Vooraf aan de aanvraag dient er wel overleg te zijn geweest met de bevoegde instantie zoals gemeente en waterschappen etc.

2. Eisen ten gevolge van vergunningen
Per onderdeel van de omgevingsvergunning dient te worden nagegaan wat de nadere eisen zijn, zoals bijvoorbeeld het regelmatig opsturen van grondmonsters of het versturen van resultaten van grondonderzoeken, bijhouden van kubieke meters onttrokken grondwater.

3. Eisen voor af te voeren grond en materialen
In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit moet worden vastgesteld welke stoffen moeten worden onderzocht alvorens deze van de locatie mogen worden afgevoerd.

4. V&G-plan uitvoeringsfase
Op basis van het V&G plan ontwerp dient niet alleen de hoofdaannemer dient een V&G-plan uitvoering op te stellen, ook de eventuele onderaannemers, bijvoorbeeld slopers, dienen hun plan op te stellen onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. Bij complexe projecten is een beoordeling door het bevoegd gezag wenselijk.Financiën Organisatie