Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Een plan bouwrijp maken dient projectmatig te worden opgezet. Veel aspecten die we in het bouwproces kennen, komen als herkenbare punten terug in deze fase.
In binnenstedelijke gebieden hebben we niet alleen te maken met de locatie zelf, ook de aan- en afvoerwegen moeten aandacht krijgen.
Als er belendingen zijn, wat zijn dan de risico's. De veiligheidsrisico's moeten goed in kaart worden gebracht. Voor deze werkzaamheden dient een apart V&G-plan worden geschreven. Soms kan het noodzakelijk zijn om een werkplan van de aannemer te verlangen, bijvoorbeeld als het gaat om explosiegevaar, ondergrondse kabels en leidingen, oude funderingen etc.

1. Definitief ontwerp
De tekeningen en het bestek moet helderheid verschaffen over wat er moet gaan gebeuren; hierop wordt dan het plan bouwrijp gemaakt. Vooral van belang bij gedeeltelijke sloop en aan te bouwen nieuwbouw. Hierbij komen zaken aan de orde als tijdelijke voorzieningen (stofschotten, parkeerplaatsen, herhuisvesting enz.).

2. V&G-plan uitvoering
Op basis van V&G plan ontwerpfase dient er een V&G plan uitvoering te worden gemaakt. In het V&G-plan ontwerpfase dient al melding te zijn gemaakt van de bijzondere risico’s zodat de aannemer bij inschrijving op de hoogte is van de risico’s. Indien er eisen worden gesteld aan de sloopwerkzaamheden, bijvoorbeeld omdat er in een belendend perceel geen geluids- of trillingsoverlast mag ontstaan, dan dient dit te zijn vastgelegd in het bestek. Ook stof kan overlast veroorzaken.
De maatregelen die een aannemer denkt te gaan treffen dienen in zijn V&G-plan uitvoering te worden omschreven; wellicht dat er als gevolg hiervan ene werkplan moet worden gevraagd.

3. Terreinplan
Er dient een afstemming te komen van het bestaande plan en het toekomstige plan. Mede op basis hiervan dienen afspraken te worden gemaakt over de mate van het slopen en of de grondwerkzaamheden. Ook tijdelijke gronddepots en het tijdelijk afsluiten van wegen moeten hierop worden aangegeven.

4. Planning
De aannemer maakt een planning van het totale bouwrijp maken. Mede op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt om bepaalde onderdelen te verschuiven. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om met het aanvullen van de grond te wachten tot de fundering van de nieuwbouw gereed is. Ook de te slopen en eventueel opnieuw aan te brengen nutsaansluitingen dienen te worden vermeld op deze planning.

5. Expertise belendende percelen
Als daar aanleiding voor is, dan moet een opname van de belendingen worden gemaakt. Ook moet worden overwogen of er rondom de locatie meetpunten moeten worden aangebracht, bijvoorbeeld scheurmeters, om monitoring van de omgeving te waarborgen.

6. Tijdelijk afsluiten gebouwen
Als dit zich voordoet, dan moet er een duidelijke communicatie met de desbetreffende bewoners / gebruikers worden opgezet en onderhouden. Bewoners / gebruikers hebben er recht op te weten wat hen te wachten staat, zowel in tijd gezien als de te verwachtten overlast in geluid en andere zaken. Dit geldt ook voor het tijdelijk afsluiten van wegen. Let ook op de brandveiligheid doordat bijvoorbeeld vluchtwegen afgesloten worden of de bereikbaarheid voor de hulpdiensten in het geding komt.

7. Werkplan
Indien vermeld in het bestek of na een vraag van de bouwdirectie, dan dient de aannemer een werkplan op te stellen voor het bouwrijp maken van een terrein. Dit kan al vrij snel wenselijk zijn, zeker als er sprake is van bijzondere risico’s.

8. Omgevingsvergunning
Er zal moeten worden vastgesteld welke zaken geregeld moeten worden voor het bouwrijp maken van een terrein. Nadat men inzicht heeft in de proceduretijd voor het verlenen van een vergunning, kan men dit een plaats geven in de planning en van daaruit deelprocessen verder aansturen.

9. Informatie omwonenden
De opdrachtgever doet er goed aan om de omwonenden te informeren over de komende bouwactiviteiten. Daarnaast is het goed dat de aannemer de omwonenden informeert over de specifieke activiteiten en daarbij aangeeft of er sprake kan zijn van hinder of overlast. Het opgeven van een telefoonnummer voor het melden van klachten is hierbij aan te bevelen.Regelgeving Planning