Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Een plan kan nog zo goed zijn voorbereid, men komt altijd onverwachte zaken tegen in de grond.
Het is een goede zaak om hiervoor een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)op te stellen. Wat kan men (niet) verwachten en hoe kan daar het beste op worden ingespeeld. Daarnaast kunnen voor een aantal onderdelen verrekenbare hoeveelheden worden aangegeven.

1. Archeologische vondsten
Ook hiervoor geldt dat dit in de risico-inventarisatie & evaluatie moet zijn meegenomen.
Een Romeins schip dat onverwacht aan de oppervlakte komt, betekent een aanzienlijke vertraging in de uitvoering. Voor wie zijn deze extra kosten en wat kan dit betekenen voor de sloopwerkzaamheden en de latere nieuwbouw? Een nieuwe huurder kan een opleveringsdatum in het contract hebben opgenomen met een boeteclausule.

2. Geheime kabels
Sommige kabels en leidingen zijn geheim en niet bekend bij het KLIC.
Bijvoorbeeld een NAVO leiding. Bij een RI&E kan men aangeven hoe hiermee moet worden omgegaan en voor wie de extra kosten zijn (omleggen en bouwtijdverlies).

3. Verrekenbare hoeveelheden
Van alle verrekenbare posten moet vooraf worden vastgesteld op welke manier dit administratief wordt bijgehouden en hoe de controle hierop wordt geregeld. Achteraf mag er geen ruimte zijn voor discussie over hoeveelheden.

4. Ondergrondse tanks
Indien er onverwacht een ondergrondse tank of munitie wordt aangetroffen, dan is een onderzoek naar de inhoud dan wel omvang een eerste vereiste.
Het verwijderen van ondergrondse tanks of munitie is vaak een taak voor specialisten. Als dit zich onverwacht voordoet, dan dient dit te worden gemeld bij het bevoegd gezag van de gemeente. Afhankelijk van een contract kan hier sprake zijn van meerwerk.

5. Bemaling of grondwateronttrekking
De omgevingsvergunning geeft meestal een verwijzing naar de desbetreffende wetgeving en verstrekt dan met een grenswaarde van de bemalinghoeveelheid. Komt men over deze grenswaarden (hoeveelheden water of bemalingstijd) dan kunnen meerkosten ontstaan. Vooraf dient duidelijk te zijn voor wie deze kosten zijn. Kijk hiervoor ook naar controleplannen 05.62 en 05.71Ontwerp Regelgeving