Algemene voorwaarden
De hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.controleplannen.nl (de website). Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de op de website gepresenteerde Controleplannen. Met het gebruik van de Controleplannen wordt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden ingestemd.

Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. (CBB) kan op ieder moment deze voorwaarden wijzigen. De gebruikers van de website zijn gebonden aan deze wijzigingen en zullen dus van tijd tot tijd deze pagina van de website dienen te raadplegen om zich van de geldende voorwaarden op de hoogte te stellen. Indien de gebruiker van de website niet akkoord gaat met de geldende voorwaarden dient hij/zij het gebruik van de website te staken.

Disclaimer
Hoewel CBB al het mogelijke doet om actuele en juiste informatie op de website aan te bieden, doet CBB geen toezeggingen en geeft zij geen garanties omtrent de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. CBB en/of haar werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de toegang tot, het niet beschikbaar zijn van of het gebruik van de website of voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van producten, informatie, adviezen en aanbevelingen gepresenteerd op of toegankelijk gemaakt via de website. Het bovenstaande geldt onverkort ook voor de op de website aangeboden Controleplannen.

Links naar andere sites
De website bevat links of verwijzingen naar andere websites. Die links en verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en te goeder trouw geselecteerd door CBB. CBB geeft op geen enkele wijze een garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendom
De website en de inhoud daarvan (waaronder de Controleplannen) zijn eigendom van CBB. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan (waaronder begrepen de Controleplannen) rusten bij CBB. De informatie op de website is slechts bedoeld ter informatie en voorlichting van de gebruikers van de website. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van de website, waaronder begrepen de Controleplannen, voor niet persoonlijk/eigen gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBB niet toegestaan, met uitzondering van het hierna aangegeven beperkte gebruiksrecht ten aanzien van de Controleplannen.

Beperkt gebruiksrecht Controleplannen
Het is toegestaan de Controleplannen te gebruiken voor het controleren en bewaken van de kwaliteit, de voortgang en de financiƫn van een bouwproject, indien de inhoud en presentatie van de Controleplannen volledig en ongewijzigd blijft gehandhaafd. Voor ieder ander gebruik, openbaarmaking of verveelvoudiging (waaronder begrepen bewerkingen) van de Controleplannen is vooraf schriftelijke toestemming van CBB vereist. Ongeautoriseerd ander gebruik vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CBB.

Schadeloosstelling en vrijwaring
Degene die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de inhoud van website (waaronder begrepen de Controleplannen) zal gehouden zijn de als gevolg daarvan door CBB geleden schade, inclusief de door CBB gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten, op eerste gespecificeerde verzoek te vergoeden. De gebruiker van de website en/of de Controleplannen zal CBB en diens werknemers vrijwaren tegen claims van derden terzake van geoorloofd of ongeoorloofd gebruik van de Controleplannen en alle terzake door CBB gemaakte kosten vergoeden.

Ontzegging toegang tot de website
CBB kan de gebruiker van de website, die inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de website of de inhoud daarvan (waaronder begrepen de Controleplannen), de toegang tot de website ontzeggen.

Wijzigingen in de Controleplannen
CBB behoudt zich het recht voor de Controleplannen naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of niet langer beschikbaar te stellen via de website. CBB zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dergelijke veranderingen of de beƫindiging van het ter beschikking stellen van de Controleplannen.

Privacy Statement
CBB eerbiedigt de privacy van de gebruikers van de website en behandelt de persoonlijke informatie, die de gebruiker van de website rechtstreeks of via e-mail aan CBB verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP).
De verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP via de website heeft tot doel het analyseren van de frequentie waarin specifieke controleplannen door gebruikers worden geraadpleegd om het aanbod van de controleplannen en de informatie hierover hierop af te stemmen.
B.V. Centraal Bureau Bouwbegeleiding, gevestigd aan de Leidenweg 70 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. CBB kan zogenaamde cookies toepassen om de gebruikers van de website gemakkelijker te herkennen, de navigatie door de website te vereenvoudigen en/of een gebruiker die inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de website of de inhoud daarvan (waaronder begrepen de Controleplannen), de toegang tot de website te ontzeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van de website en de inhoud daarvan (waaronder begrepen de Controleplannen) en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie (waaronder begrepen de Controleplannen) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.

Versie 05-04-2018